برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1395 , دوره  25 , شماره  81 ; از صفحه 36 تا صفحه 45 .
 
عنوان مقاله: 

موانع آموزش به بيمار از ديدگاه پرستاران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: آموزش به بيمار يکي از ابعاد مهم مراقبت هاي پرستاري و از نقش هاي کليدي پرستار در ارائه خدمات بهداشتي درماني به شمار مي رود.
هدف: اين مطالعه با هدف تعيين موانع آموزش به بيمار از ديدگاه پرستاران شاغل در بيمارستان هاي آموزشي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي يزد انجام شد.
روش کار: مطالعه حاضر يک مطالعه مقطعي از نوع توصيفي تحليلي بود که در آن تعداد 162 نفر از پرسنل پرستاري با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي وارد تحقيق شدند.
جهت نمونه گيري متناسب با بزرگي جمعيت هر بيمارستان تعداد تمونه هاي آن تعيين گرديد. جمع آوري اطلاعات بوسيله پرسشنامه انجام گرفت پرسشنامه مذکور مشتمل بر دو بخش بوده که بخش اول شامل اطلاعات فردي و دموگرافيک شامل سن، جنس، وضعيت تاهل، تحصيلات و سابقه کار بوده و بخش دوم شامل 19 سوال در مورد موانع آموزش به بيمار بوده است. اين قسمت از پرسشنامه، ديدگاه پرستاران را در چهار حيطه مديريت، شرايط کاري، نگرش پرستاران، و مهارت آموزشي مورد سنجش قرار داد. پاسخ به سوالات بر اساس مقياس سه درجه اي ليکرت شامل تاثير کم، متوسط و زياد به ترتيب با نمره 1 تا 3 تدوين گرديد. بدين صورت که در حيطه مديريت محدوده نمره 6 تا 18 بوده که نمره کمتر از 10 «تاثير کم»، 10 تا 14 «تاثير متوسط» و بيشتر از 14 «تاثير زياد» را نشان مي داد. در حيطه شرايط کاري محدوده نمرات مشابه حيطه مديريت بوده است. در حيطه نگرش پرستاران محدوده نمره از 2 تا 6 بوده که نمره کمتر از 3 «تاثير کم»، 3 تا 4.5 «تاثير متوسط» و بيشتر از 4.5 «تاثير زياد» و در حيطه مهارت آموزشي محدوده نمره از 5 تا 15 بوده که نمره کمتر از 8 «تاثير کم»، 8 تا 11.5 «تاثير متوسط» و بيشتر از 11.5 «تاثير زياد» بوده است. در نهايت داده هاي بدست آمده با استفاده از شاخصهاي آمار توصيفي و آزمون مجذور کاي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. اين تحقيق توسط کميته اخلاق دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي مورد تاييد قرار گرفت.
نتايج: از تعداد 162 پرسشنامه توزيع شده 149 پرسشنامه پاسخ داده شد که نشان دهنده ميزان پاسخ دهي 92 درصد مي باشد. داده ها نشان داد که
45.2 درصد از مردان و 47.3 درصد از زنان پرستار، موانع مربوط به حيطه شرايط کاري را داراي بيشترين تاثير در اجراي آموزش به بيمار دانسته اند. 45.8 درصد از پرستاران مجرد و 47.5 درصد از پرستاران متاهل نيز موانع مربوط به حيطه شرايط کاري را داراي بيشترين تاثير در اجراي آموزش به بيمار دانسته اند. انجام آزمون مجذور کاي نشان داد که بين متغيرهاي سن، جنس، سابقه کار، وضعيت استخدامي، تاهل و مدرک تحصيلي با حيطه هاي موانع آموزش به بيمار ارتباط معناداري وجود ندارد (P³0.05).
داده هاي بدست آمده نشان داد که
31.5 درصد از پرستاران معتقدند که موانع مربوط به حيطه مديريت، بيشترين تاثير را در اجراي آموزش به بيمار دارند.در حالي که 47.7 درصد موانع مربوط به حيطه شرايط کاري، 2.7 درصد موانع مربوط به حيطه نگرش پرستاران و 14.1 درصد نيز موانع مربوط به حيطه مهارت هاي آموزشي را به عنوان موانعي که بيشترين تاثير را در اجراي آموزش به بيمار دارند، اعلام نموده اند. آزمون آماري مجذور کاي نشان داد که بين حيطه شرايط کاري و نوع بيمارستان ارتباط معني داري وجود داشت (p=0.048). حيطه شرايط کاري به عنوان مهمترين عوامل، حيطه مديريت در رتبه دوم، حيطه مهارت هاي آموزشي در رتبه سوم و حيطه نگرش پرستاران به عنوان کم اهميت ترين عامل در ايجاد موانع آموزش به بيمار شناخته شده اند.
نتايج اين مطالعه نشان داد سه عامل که بيشتر پرستاران مورد مطالعه تاثير آنها را به عنوان موانع آموزش به بيمار زياد دانستند به ترتيب شامل حجم زياد وظايف کاري (
%74.5)، کمبود پرستاران شاغل در بخش (%71.8) و نوبت هاي کاري پشت سرهم (%70.4) بودند که در حيطه شرايط کاري قرار داشتند. سه عامل که تعداد بيشتري از پرستاران تاثير آنها را کم ذکر کرده بودند به ترتيب شامل موارد زير بود: آموزش امري تخصصي و در حوزه وظايف پزشک است (%54.4)، عدم اعتماد به نفس پرستار در آموزش به بيمار (%43.5)، عدم ابلاغ آموزش به بيمار (%40.3).
نتيجه گيري: با توجه به اين که حيطه شرايط کاري پرستاران بيشترين تاثير را در اجراي آموزش به بيمار دارد، پيشنهاد مي شود مسوولين با تامين نيروي پرستار در بيمارستان ها و کاهش حجم وظايف کاري و همچنين فراهم آوردن امکانات و شرايط جهت اجراي برنامه هاي آموزشي، پرستاران را به اين امر مهم ترغيب نمايند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رنجبرعزت آبادی، م.، و مهدیان، م.، و اسلامی، ه.، و امینی، ع. (1395). موانع آموزش به بیمار از دیدگاه پرستاران. پرستاری و مامایی جامع نگر (journal of HOLISTIC NURSING AND MIDWIFERY), 25(81), 36-45. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=270466Vancouver : کپی

رنجبرعزت آبادی محمد، مهدیان محبوبه، اسلامی هادی، امینی علی. موانع آموزش به بیمار از دیدگاه پرستاران. پرستاری و مامایی جامع نگر (journal of HOLISTIC NURSING AND MIDWIFERY). 1395 [cited 2021October26];25(81):36-45. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=270466IEEE : کپی

رنجبرعزت آبادی، م.، مهدیان، م.، اسلامی، ه.، امینی، ع.، 1395. موانع آموزش به بیمار از دیدگاه پرستاران. پرستاری و مامایی جامع نگر (journal of HOLISTIC NURSING AND MIDWIFERY), [online] 25(81), pp.36-45. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=270466. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 498 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی