برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارتباط فشار خون و عوارض عروقي پس از آنژيوگرافي کرونري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاری (داخلی- جراحی)، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: عوارض عروقي پس از آنژيوگرافي عروق کرونر مي توانند با خطرات جدي همراه گردند. از اين رو شناسايي عوامل مرتبط با اين عوارض در پيشگيري از بروز آنها ضرورت دارد.
هدف: مطالعه حاضر با هدف تعيين ارتباط فشارخون با عوارض عروقي پس از آنژيوگرافي در بيماران بستري در يک مرکز آموزشي درماني رشت انجام شد
.
روش کار: اين مطالعه توصيفي تحليلي از نوع همبستگي 400 بيمار بستري در بخش هاي آنژيوگرافي و بعد از آنژيوگرافي مر کز آموزشي درماني دکتر حشمت رشت در سال 92-1391 با روش نمونه گيري تدريجي از نظر بروز عوارض عروقي مورد بررسي قرار داده است. ابزار جمع آوري داده ها، پرسشنامه سه بخشي شامل اطلاعات فردي- اجتماعي، برگه ثبت فشارخون و عوارض عروقي (هماتوم، اکيموز و خونريزي) از پايان آنژيوگرافي تا حداکثر 24 ساعت پس از خروج شيت به روش مصاحبه و مشاهده بود. داده هاي گردآوري شده با استفاده از شاخصهاي آمار توصيفي (شاخصهاي پراکندگي و توزيع فراواني) و آزمون هاي آمار استنباطي (مجذور کاي، اناليز واريانس يک طرفه و تي مستقل) تجزيه و تحليل شدند
.
نتايج: اکثريت نمونه ها ي مطالعه
(%56.2) سابقه فشارخون بالا داشتند. ميانگين و انحراف معيار فشارخون سيستوليک و دياستوليک قبل ازآنژيوگرافي به ترتيب 129.46±21.63 و 76.85±1.15 و قبل ازکشيدن شيت به ترتيب 132.96±18.02 و 78.85±1.02 ميليمتر جيوه بود. عوارض عروقي در 24 درصد نمونه ها مشاهده شد که اکثريت از نوع اکيموز (%71.4) بود. ارتباط بين سابقه فشارخون بالا با کل عوارض عروق (p=0.005)، بروز اکيموز (p=0.006) و هماتوم (p=0.046) معنادار بود. ميانگين فشارخون سيستوليک قبل از کشيدن شيت نيز با بروزکل عوارض عروقي (p=0.003) و اکيموز (p=0.004) و فشارخون دياستوليک با فراواني بروز اکيموز (P=0.0009) و کل عوارض (p=0.0006) ارتباط معناداري داشت.
نتيجه گيري: موارد بالاي بروز عوارض عروقي در بيماران بعد از آنژيوگرافي عروق کرونر و ارتباط مستقيم آن با سابقه فشارخون و ميزان فشارخون سيستول و دياستول قبل از کشيدن شيت نياز به توجه خاص به اين عوامل جهت تشخيص بيماران پرخطر و انجام مراقبتهاي ضروري را برجسته مي سازد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

بنوان، گ.، و صدقی ثابت، م.، و بقایی، م.، و عطرکارروشن، ز.، و صدیقی چافجیری، آ. (1395). ارتباط فشار خون و عوارض عروقی پس از آنژیوگرافی کرونری. پرستاری و مامایی جامع نگر (journal of HOLISTIC NURSING AND MIDWIFERY), 25(80), 9-18. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=270367Vancouver : کپی

بنوان گلنوش، صدقی ثابت میترا، بقایی مژگان، عطرکارروشن زهرا، صدیقی چافجیری آسیه. ارتباط فشار خون و عوارض عروقی پس از آنژیوگرافی کرونری. پرستاری و مامایی جامع نگر (journal of HOLISTIC NURSING AND MIDWIFERY). 1395 [cited 2021April16];25(80):9-18. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=270367IEEE : کپی

بنوان، گ.، صدقی ثابت، م.، بقایی، م.، عطرکارروشن، ز.، صدیقی چافجیری، آ.، 1395. ارتباط فشار خون و عوارض عروقی پس از آنژیوگرافی کرونری. پرستاری و مامایی جامع نگر (journal of HOLISTIC NURSING AND MIDWIFERY), [online] 25(80), pp.9-18. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=270367>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 1761 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی