برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1395 , دوره  25 , شماره  79 ; از صفحه 21 تا صفحه 29 .
 
عنوان مقاله: 

ارزشيابي مهارت هاي باليني دانشجويان: توافق نمرات خودارزشيابي و ارزشيابي مدرس باليني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاری (داخلی – جراحی)، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: اساسي ترين بخش هر برنامه آموزشي و درسي ارزشيابي است، زيرا با انجام آن مي توان به كاستي هاي برنامه پي برد و براي رفع آنها اقدام نمود. ارزشيابي عملكرد باليني از چالش هاي اساسي آموزش باليني پرستاري است. امروزه خودارزشيابي به عنوان يكي از روش هاي سودمند در كنار ارزشيابي دانشجو توسط استاد، در نظام آموزشي مطرح شده است.
هدف: اين پژوهش با هدف تعيين ضريب توافق دو روش ارزشيابي خود و مدرس باليني از مهارت هاي باليني دانشجويان پرستاري صورت گرفته است.
روش كار: در اين مطالعه مقطعي از نوع توصيفي- تحليلي با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي سيستماتيك 79 دانشجوي پرستاري از ترم هاي تحصيلي دو تا هشت انتخاب شدند و پس از اتمام كارآموزي توسط خود و مدرس باليني مورد ارزشيابي قرار گرفتند. ابزار گردآوري داده ها فرم هاي ارزشيابي مورد استفاده در دانشكده پرستاري بود. از روش هاي آمار توصيفي و استنباطي(آناليز واريانس، همبستگي اسپيرمن، ضريب همبستگي درون گروهي) براي تحليل داده ها استفاده شد.
نتايج: براساس نتايج حاصل از پژوهش، بين ارزشيابي خود و مدرس باليني در فرم عمومي، اختصاصي و عمومي- اختصاصي اختلاف معناداري مشاهده نشد. همچنين بين اين دو روش ارزشيابي همبستگي و توافق بالايي مشاهده گرديد (
ICC=0.916، P=0.0001).
نتيجه گيري: با توجه به وجود همبستگي معنادار بين نمرات دو روش مختلف ارزشيابي پيشنهاد مي شود كه در جهت افزايش صحت نمره ارزشيابي باليني دانشجويان و افزايش ميزان رضايت آنها از روش خودارزشيابي در كنار ارزشيابي مدرس باليني استفاده شود. شايد اين شيوه بتواند در جهت ارتقاء روش هاي ارزشيابي باليني گام بردارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 120
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی