نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1395 , دوره  25 , شماره  92 ; از صفحه 47 تا صفحه 57 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه كيفيت زندگي در زنان مبتلا و غير مبتلا به ديسمنوره اوليه و راهكارهاي كاهش درد در مراجعين به مراكز بهداشتي درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در تهران سال 1393

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: كيفيت زندگي مفهومي است كه در سال هاي اخير به علت نقشي كه در سلامت روان افراد دارد اهميت بسزايي يافته است. مطالعه حاضر باهدف مقايسه كيفيت زندگي در زنان مبتلا و غير مبتلا به ديسمنوره اوليه و راهكارهاي كاهش درد در مراجعين به مراكز بهداشتي درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در تهران انجام شد.مواد و روش ها: اين پژوهش از نوع توصيفي- مقايسه اي بود و 390 نفر از زنان مبتلا و غير مبتلا به ديسمنوره اوليه در دو گروه 195 نفره شركت كردند. نمونه ها با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي و با توجه به معيارهاي ورود و تمايل آنان به شركت در مطالعه از مراكز بهداشتي درماني، به صورت تصادفي در سه منطقه شمال، شرق و شميرانات تهران انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها شامل فرم اطلاعات فردي و مامايي، پرسشنامه جهت اقدامات به كاررفته در كاهش ديسمنوره و پرسشنامه كيفيت زندگي مرتبط با سلامت (SF-36) بودند. تجزيه وتحليل داده ها توسط نرم افزار SPSS ويرايش 22 انجام گرفت. جهت تحليل داده ها از آزمون هاي آماري تي مستقل و براي بررسي رابطه متغيرهاي كيفي-اسمي از آزمون آماري كاي دو استفاده شد. جهت بررسي همبستگي ميان متغيرها از ضرايب پيرسون (جهت متغيرهاي كمي نرمال) و اسپيرمن (متغيرهاي غيرنرمال و رتبه اي) استفاده شد.يافته ها: اكثر شركت كنندگان مجرد و داراي تحصيلات دانشگاهي، بوده و ميانگين سن افراد شركت كننده 24.23 سال بود. ميانگين كيفيت زندگي در مبتلايان به ديسمنوره اوليه 97.68 و در غيرمبتلايان 77.93 (از 100 امتياز) بود. آزمون تي مستقل در دو گروه در تمام ابعاد كيفيت زندگي (سلامت عمومي، درد جسماني، عملكرد جسمي، محدوديت جسمي، محدوديت روحي، عملكرد اجتماعي، سلامت رواني، نشاط) تفاوت معناداري را نشان داد (P<0.05). بيشترين اقدام مقابله اي جهت كاهش ديسمنوره، مصرف مسكن ها (37.8 درصد) بود كه در بين مسكن ها ژلوفن (25.8 درصد) و مفناميك اسيد (11.5 درصد) بيشترين مصرف را داشتند.نتيجه گيري: كيفيت زندگي در زنان مبتلابه ديسمنوره پايين تر از زنان غير مبتلا بود و بيشترين اقدام به كاررفته جهت مقابله با ديسمنوره اوليه استفاده از مسكن ها بود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

جمشیدی، ف.، و امیرعلی اکبری، ص.، و افراخته، م.، و طالبی، ع. (1395). مقایسه کیفیت زندگی در زنان مبتلا و غیر مبتلا به دیسمنوره اولیه و راهکارهای کاهش درد در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در تهران سال 1393. نشریه دانشکده پرستاری و مامایی (Advances in Nursing and Midwifery), 25(92), 47-57. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=269843Vancouver : کپی

جمشیدی فاطمه، امیرعلی اکبری صدیقه، افراخته مریم، طالبی عاطفه. مقایسه کیفیت زندگی در زنان مبتلا و غیر مبتلا به دیسمنوره اولیه و راهکارهای کاهش درد در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در تهران سال 1393. نشریه دانشکده پرستاری و مامایی (Advances in Nursing and Midwifery). 1395 [cited 2022August13];25(92):47-57. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=269843IEEE : کپی

جمشیدی، ف.، امیرعلی اکبری، ص.، افراخته، م.، طالبی، ع.، 1395. مقایسه کیفیت زندگی در زنان مبتلا و غیر مبتلا به دیسمنوره اولیه و راهکارهای کاهش درد در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در تهران سال 1393. نشریه دانشکده پرستاری و مامایی (Advances in Nursing and Midwifery), [online] 25(92), pp.47-57. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=269843. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 121 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی