برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1395 , دوره  4 , شماره  1 ; از صفحه 39 تا صفحه 46 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير آموزش مبتني بر نظريه رفتار برنامه ريزي شده بر رفتارهاي پيشگيري کننده از پرخاشگري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت‌ها، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 
چکیده: 

سابقه و هدف: رفتارهاي پرخاشگري در ميان کودکان رايج است. نظر به اهميت آموزش در ارتقاي رفتارهاي پيشگيري کننده از پرخاشگري، اين مطالعه با هدف تعيين تاثير آموزش مبتني بر نظريه رفتار برنامه ريزي شده بر پيشگيري از پرخاشگري در دختران پنجم ابتدايي شهر کرج در سال تحصيلي 94-1393 انجام شد.
روش بررسي: پژوهش حاضر از نوع مداخله آموزشي بود. اين مطالعه روي 144 دانش آموز (73 نفر گروه مداخله، 71 نفر گروه کنترل) انجام شد. دانش آموزان از طريق روش نمونه گيري تصادفي چندمرحله اي انتخاب شدند. ابزار اندازه گيري پرسشنامه محقق ساخته بود که روايي و پايايي آن مورد تاييد قرار گرفت و در دو زمان (قبل و دو ماه بعد از مداخله آموزشي) توسط گروه ها تکميل شد. بعد از انجام پيش آزمون 8 جلسه آموزشي براي دانش آموزان گروه مداخله برگزار شد، در نهايت داده ها با استفاده از نرم افزار
SPSS نسخه 16 و با استفاده از آزمون هاي تي مستقل، تي زوجي، رگرسيون خطي و آناليز کوواريانس مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين نمرات نگرش (
p<0.001)، قصد (P<0.001)، کنترل رفتاري درک شده (p<0.001) و رفتار پيشگيري از پرخاشگري (p<0.001) در گروه مداخله بعد از آموزش تفاوت معني داري با گروه کنترل داشت. آزمون رگرسيون خطي نشان داد، کنترل رفتاري درک شده داراي بيشترين اثر پيش بيني کنندگي قصد (p<0.001، b=0.438) و رفتار پيشگيري از پرخاشگري (p<0.040، b=0.267) بود.
نتيجه گيري: نتايج مطالعه حاضر نشان داد سازه کنترل رفتاري درک شده بيشترين اثر پيش بيني کنندگي قصد و رفتار پيشگيري از پرخاشگري را دارد و با تغيير آن مي توان تا حدودي از بروز رفتار پرخاشگرانه در دانش آموزان پيشگيري کرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

روستای شالمایی، م.، و رخشانی، ف.، و رمضان خانی، ع.، و سوری، ح. (1395). تاثیر آموزش مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده بر رفتارهای پیشگیری کننده از پرخاشگری. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 4(1), 39-46. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=269815Vancouver : کپی

روستای شالمایی مدینه، رخشانی فاطمه، رمضان خانی علی، سوری حمید. تاثیر آموزش مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده بر رفتارهای پیشگیری کننده از پرخاشگری. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 1395 [cited 2021April22];4(1):39-46. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=269815IEEE : کپی

روستای شالمایی، م.، رخشانی، ف.، رمضان خانی، ع.، سوری، ح.، 1395. تاثیر آموزش مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده بر رفتارهای پیشگیری کننده از پرخاشگری. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, [online] 4(1), pp.39-46. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=269815. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 163 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی