برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1395 , دوره  17 , شماره  1 ; از صفحه 54 تا صفحه 63 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير آموزش مطابق الگوي خودمراقبتي اورم بر سطح مشقت و رنج عضو خانواده مراقبت کننده از بيمار داراي صدمات نخاعي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* خراسان جنوبی، بیرجند، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، مرکز تحقیقات مراقبت جراحی
 
چکیده: 

هدف: افراد خانواده مراقبت کننده از بيماران داراي صدمات نخاعي به دليل ماهيت و روند طولاني مراقبت در اين بيماران، درجات متفاوتي از رنج و مشقت را تجربه مي کنند که اين شرايط مي تواند عواقب متفاوتي را براي اين مراقبت کنند گان به دنبال داشته باشد. يکي از عوامل مهم در روند رنج و مشقت اين افراد سطح آگاهي شان در مورد روند مراقبت از بيمارشان است، بنابراين، مطالعه حاضر با هدف بررسي تاثير آموزش مطابق «الگوي خودمراقبتي اورم» بر سطح مشقت و رنج افراد خانواده مراقبت کننده از بيمار داراي صدمات نخاعي انجام گرديد.
روش بررسي: مطالعه نيمه تجربي حاضر با طرح پيش آزمون-پس آزمون و با گروه کنترل، روي 70 نفر از اعضاي اصلي خانواده مراقبت کننده از بيماران صدمات نخاعي استان خراسان جنوبي صورت گرفت. واحدهاي موردپژوهش به روش تصادفي انتخاب و به دو گروه مداخله و کنترل تقسيم شدند. گروه مداخله مطابق با برنامه آموزشي اورم در بيماران داراي صدمات نخاعي، در طول 8 جلسه 40 دقيقه اي در محل مرکز تحت آموزش قرار گرفتند. به منظور بررسي رنج و مشقت مراقبت کنند گان از پرسشنامه 22 سوالي «زريت» با شاخص روايي محتوايي
CVI)) 80 درصد و آلفاي کرونباخ 0.79 استفاده و پرسشنامه، قبل و بعد از مداخله در گروه مداخله و کنترل تکميل شد. نتايج پژوهش با نسخه 16 نرم افزار SPSS و آزمون هاي آماري توصيفي (فراواني، درصد فراواني، ميانگين و انحراف معيار) و تحليلي (آزمون تي، تحليل واريانس و ضريب همبستگي پيرسون) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين رنج و مشقت در مراقبت کنند گان قبل از مداخله بين دو گروه تفاوت معني داري نداشت، اما بعد از مداخله بين دو گروه تفاوت معني داري مشاهده شد (
P<0.05). تفاوت ميانگين رنج و مشقت قبل (3.2±0.33) و بعد از مداخله (3.11±0.66) در گروه مداخله معني دار بود (P<0.05) که از تاثير مثبت آموزش در اين زمينه حکايت دارد. افزايش سن و طول مدت مراقبت و همچنين سطح درآمد پايين و بيکاري به طور معني داري با افزايش سطح رنج و مشقت مراقبت کنند گان همراه بود (P<0.05). نتايج به دست آمده در زمينه ارتباط بين ميانگين رنج و مشقت در افراد مراقبت کننده با متغيرهاي جمعيت شناختي حاکي از آن است که بين رنج و مشقت افراد مراقبت کننده با ميزان درآمد و شغل، قبل و بعد از مداخله در دو گروه ارتباط معني داري وجود دارد (P<0.05). همچنين نمره مشقت با طول مدت مراقبت از فرد صدمه ديده رابطه مثبت معني داري را نشان مي داد. هرچه افراد مدت زمان بيشتري از فرد صدمه ديده مراقبت مي کردند، نمره مشقت آنها بالاتر بود (r=0.3 و P<0.05). همچنين نمره مشقت با افزايش سن، رابطه مثبت و معني داري داشته است (r=0.3 و P<0.05). بين ديگر متغيرها با نمره رنج و مشقت ارتباط معني داري مشاهده نشد (P<0.05).
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان مي دهد که آموزش فرد مراقبت کننده از بيمار داراي صدمات نخاعي در قالب الگوي خودمراقبتي اورم مي تواند نقش مهمي در کاهش رنج و مشقت تجربه شده در مراقبت کنند گان در طول دوره طولاني مراقبت داشته باشد. علاوه براين، شرايط مالي و اشتغال افراد مراقبت کننده نيز مي تواند عامل ارتباطي مثبتي در ميزان رنج و مشقت آنها باشد، بنابراين، توصيه مي شود که خانواده هاي مراقبت کننده از اين بيماران تحت حمايت و نظارت سازمان هاي حمايت کننده اجتماعي و درماني قرار گيرند. همچنين با توجه به مراقبت طولاني موردنياز اين بيماران مي توان اقداماتي مانند مراقبت در منزل با حمايت و پشتيباني مراکز صدمات نخاعي انجام داد تا از فشار مراقبت بر اعضاي خانواده مراقبت کننده کاسته شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

محمدی، س.، و روشن زاده، م. (1395). تاثیر آموزش مطابق الگوی خودمراقبتی اورم بر سطح مشقت و رنج عضو خانواده مراقبت کننده از بیمار دارای صدمات نخاعی. آرشیو توانبخشی (توانبخشی), 17(1), 54-63. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=268719Vancouver : کپی

محمدی سمیه، روشن زاده مصطفی. تاثیر آموزش مطابق الگوی خودمراقبتی اورم بر سطح مشقت و رنج عضو خانواده مراقبت کننده از بیمار دارای صدمات نخاعی. آرشیو توانبخشی (توانبخشی). 1395 [cited 2021September28];17(1):54-63. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=268719IEEE : کپی

محمدی، س.، روشن زاده، م.، 1395. تاثیر آموزش مطابق الگوی خودمراقبتی اورم بر سطح مشقت و رنج عضو خانواده مراقبت کننده از بیمار دارای صدمات نخاعی. آرشیو توانبخشی (توانبخشی), [online] 17(1), pp.54-63. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=268719. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 76 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی