نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1394 , دوره  8 , شماره  4 ; از صفحه 121 تا صفحه 142 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي تنوع بنيه بذر در ژنوتيپ هاي مختلف برنج (.Oryza sativa L)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 
چکیده: 
سابقه و هدف: بنيه بذر برآيند مجموعه اي از فرآيندهاي فيزيولوژيكي است كه از پس زمينه ژنتيكي وسيعي برخوردار است. تحقيق حاضر با هدف ارزيابي ژنوتيپ هاي برنج با استفاده از صفات مورفولوژيكي فيزيولوژيكي مرتبط با بنيه بذر و گروه بندي آنها جهت دستيابي به والدين مناسب براي استفاده در برنامه هاي به نژادي و دورگ گيري برنج انجام شد.مواد و روش ها: به منظور بررسي تنوع ژنتيكي بنيه بذر برنج، تعداد 49 ژنوتيپ برنج در قالب طرح كاملا تصادفي با سه تكرار در سال 1392 در موسسه تحقيقات برنج كشور- رشت مورد ارزيابي قرار گرفت. در اين آزمايش در شرايط جوانه زني استاندارد، تعدادي از صفات مرتبط با جوانه زني و رشد گياهچه اندازه گيري شد. به منظور برآورد رابطه بين صفات، ابتدا ضرايب همبستگي محاسبه و سپس از رگرسيون گام به گام به منظور تعيين صفاتي كه سهم بيشتري در توجيه تنوع بنيه بذر دارند، استفاده شد. در اين پژوهش پس از آزمون نرماليته با روش كالموگراف-اسميرنوف، تجزيه به عامل ها براي گروه بندي صفات و درك روابط پنهاني بين آن ها به روش مولفه هاي اصلي انجام گرديد.يافته ها: نتايج نشان داد اثر رقم براي صفات مرتبط با بنيه بذر همانند سرعت جوانه زني، يكنواختي جوانه زني، تعداد گياهچه نرمال، وزن خشك گياهچه، طول گياهچه، كارائي مواد تخليه شده از بذر، شاخص بنيه، شاخص جوانه زني و انرژي جوانه زني در سطح 1 درصد معني دار است كه نشان دهنده تنوع بنيه بذر بين ژنوتيپ هاي مورد بررسي مي باشد. با درنظر گرفتن شاخص بنيه به عنوان مهم ترين صفت مورد ارزيابي، صفات طول ريشه چه، طول ساقه چه، طول گياهچه و سرعت جوانه زني (R50) بيشترين ضريب همبستگي مثبت و معني دار را با شاخص بنيه داشتند. بر اساس نتايج رگرسيون گام به گام صفات طول گياهچه، سرعت جوانه زني (R50) و وزن خشك ريشه چه سهم موثرتري در توجيه تغييرات شاخص بنيه داشتند .در تجزيه به عامل ها، تعداد 4 عامل معرفي شدند كه در مجموع 83.83 درصد از تنوع موجود را توجيه نمودند. با توجه به ضرايب صفات در هر عامل، عامل اول به عنوان عامل بنيه جوانه زني، عامل دوم به عنوان عامل بنيه گياهچه، عامل سوم به عنوان عامل فيزيولوژي بذر و عامل چهارم به عنوان عامل وزن بذر نامگذاري شد. در دو عامل اصلي اول و دوم صفات شاخص جوانه زني، يكنواختي جوانه زني، D05 و  و D95(به ترتيب مدت زماني كه طول مي كشد تا جوانه زني به 5 و 95 درصد حداكثر خود برسد)، سرعت جوانه زني، انرژي جوانه زني، شاخص بنيه، وزن خشك ريشه چه، وزن خشك ساقه چه، وزن خشك گياهچه و طول گياهچه در مجموع 63 درصد از تنوع را به خود اختصاص دادند. بر اساس صفات موثر در دو عامل اصلي اول، تجزيه خوشه اي ژنوتيپ هاي برنج را در 3 خوشه مجزا قرار داد.نتيجه گيري: به طوركلي، بررسي حاضر با تفكيك مناسب ژنوتيپ هاي برنج بر اساس بنيه بذر در سه گروه (ژنوتيپ هاي بومي، اصلاح شده و وارداتي) نشان داد كه بنيه بذر در ارقام بومي پائين تر از ارقام اصلاح شده و وارداتي مي باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

منجم، س.، و زینلی، ا.، و قادری فر، ف.، و سلطانی، ا.، و حسینی چالشتری، م. (1394). ارزیابی تنوع بنیه بذر در ژنوتیپ های مختلف برنج (.Oryza sativa L). تولید گیاهان زراعی (مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی), 8(4), 121-142. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=266548Vancouver : کپی

منجم سالار، زینلی ابراهیم، قادری فر فرشید، سلطانی الیاس، حسینی چالشتری مریم. ارزیابی تنوع بنیه بذر در ژنوتیپ های مختلف برنج (.Oryza sativa L). تولید گیاهان زراعی (مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی). 1394 [cited 2022August08];8(4):121-142. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=266548IEEE : کپی

منجم، س.، زینلی، ا.، قادری فر، ف.، سلطانی، ا.، حسینی چالشتری، م.، 1394. ارزیابی تنوع بنیه بذر در ژنوتیپ های مختلف برنج (.Oryza sativa L). تولید گیاهان زراعی (مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی), [online] 8(4), pp.121-142. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=266548. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 179 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی