برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1394 , دوره  11 , شماره  2 ; از صفحه 183 تا صفحه 201 .
 
عنوان مقاله: 

تحليل محيط زيست گرايانه رفتار مشارکتي کشاورزان در حفاظت از منابع آب سطحي در حوزه جنوبي آبريز درياچه اروميه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 
چکیده: 

خشکسالي هاي اخير و به تبع آن کمبود آب و همچنين سوء مديريت در بهره برداري از منابع آب در حوزه آبريز درياچه اروميه، پيامدهاي زيست محيطي عديده اي را باعث شده است. هدف اين پژوهش، تحليل رفتار مشارکتي کشاورزان در حفاظت منابع آب سطحي در حوزه جنوبي درياچه اروميه بود. اين از نوع پژوهش هاي "توصيفي و علي ـ رابطه اي" است که با استفاده از فن پيمايش انجام شد. جامعه آماري اين پژوهش کشاورزان جنوب حوزه آبريز درياچه اروميه (N=23750) بودند که تعداد 378 نفر آن ها با بهره گيري از جدول کرجسي و مورگان و روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي با انتساب متناسب انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه اي بود که روايي آن توسط تعدادي از متخصصان ترويج و آموزش کشاورزي مورد تاييد قرار گرفت و پايايي دسته گويه هاي آن هم با استفاده از يک مطالعه راهنما و آزمون آلفاي کرونباخ، محقق گرديد (0.70?a?0.90). نتايج آزمون تحليل واريانس يک طرفه نشان داد که ميان سه گروه کشاورزان با نگرش هاي ارزشي زيست کره، نوع دوستانه و خودخواهانه از لحاظ رفتار مشارکت در حفاظت منابع آب سطحي، تفاوت معني داري وجود دارد و افراد با نگرش هاي زيست کره و خودخواهانه به ترتيب داراي بيشترين و کمترين ميانگين رفتار مشارکتي بودند. همچنين نتايج تحليل علي حاکي از آن بود که هنجارهاي مشارکتي داراي بيشترين اثر بر رفتار مشارکتي هستند (b=0.583).

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

ولی زاده، ن.، و بیژنی، م.، و عباسی، ع. (1394). تحلیل محیط زیست گرایانه رفتار مشارکتی کشاورزان در حفاظت از منابع آب سطحی در حوزه جنوبی آبریز دریاچه ارومیه. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران, 11(2), 183-201. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=265391Vancouver : کپی

ولی زاده ناصر، بیژنی مسعود، عباسی عنایت. تحلیل محیط زیست گرایانه رفتار مشارکتی کشاورزان در حفاظت از منابع آب سطحی در حوزه جنوبی آبریز دریاچه ارومیه. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران. 1394 [cited 2021April11];11(2):183-201. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=265391IEEE : کپی

ولی زاده، ن.، بیژنی، م.، عباسی، ع.، 1394. تحلیل محیط زیست گرایانه رفتار مشارکتی کشاورزان در حفاظت از منابع آب سطحی در حوزه جنوبی آبریز دریاچه ارومیه. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران, [online] 11(2), pp.183-201. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=265391>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 140 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی