برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1394 , دوره  12 , شماره  5 ; از صفحه 618 تا صفحه 624 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رويکردهاي يادگيري و ارتباط آن با ويژگي هاي دموگرافيک دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه علوم پزشکي کرمان در سال 1393

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: يکي از مسايل مهم در تفاوت هاي فردي دانشجويان، رويکردهاي يادگيري آنان مي باشد. رويکردهاي يادگيري روش هايي هستند که ياد گيرنده به وسيله آن ها اقدام به انتخاب اطلاعات و يکپارچه سازي آن ها مي کند. شناسايي رويکردهاي يادگيري دانشجويان و برنامه ريزي آموزشي در جهت آن ها، منجر به پيشرفت تحصيلي دانشجويان مي شود. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسي رويکردهاي يادگيري و تعيين ارتباط آن با ويژگي هاي دموگرافيک دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه علوم پزشکي کرمان بود.
روش کار: اين پژوهش از نوع توصيفي، تحليلي و همبستگي بود و بر روي 400 نفر از دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه علوم پزشکي کرمان که به صورت تصادفي انتخاب شده بودند، انجام شد. ابزار جمع آوري اطلاعات، پرسش نامه اي داراي دو بخش اطلاعات دموگرافيک و رويکردهاي يادگيري بود. داده ها با استفاده از آمار توصيفي (توزيع فراواني، ميانگين و انحراف معيار) و آمار تحليلي (آزمون هاي
ANOVA و c2) در نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: رويکرد عمقي، سطحي و سطحي- عمقي در دانشجويان تحصيلات تکميلي به ترتيب 70.5، 23.5 و 6.0 درصد بود. همچنين، در ميان ويژگي هاي دموگرافيک مشارکت کنندگان، رويکردهاي يادگيري دانشجويان با شغل آن ها ارتباط معني داري را نشان داد (P=0.032) و با ويژگي هاي ديگر آنان ارتباطي نداشت.
نتيجه گيري: بيشترين رويکرد يادگيري در دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه علوم پزشکي کرمان، رويکرد عمقي مي باشد که بين اين رويکرد با شغل دانشجويان ارتباط معني داري مشاهده شد؛ به طوري که ميزان آن در افراد غيرشاغل بيشتر بود. اين نتايج براي دانشگاه و استادان مفيد است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 113
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی