برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1390 , دوره  4 , شماره  13 ; از صفحه 111 تا صفحه 133 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه سرمايه فرهنگي با هوش فرهنگي مديران دبيرستان هاي تبريز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، ایران
 
چکیده: 

هدف تحقيق حاضر بررسي رابطه سرمايه فرهنگي باهوش فرهنگي مديران دبيرستان هاي تبريز مي باشد. هوش فرهنگي توانايي فردي براي درک، تفسير و عمل موثر در موقعيت هاي چند فرهنگي است. در تبيين سرمايه فرهنگي از نظريات بورديو استفاده شده است. ساير متغيرهاي مستقل تحقيق عبارتند از: دانش فرهنگي، مراقبت هاي فرهنگي، مهارت هاي فرهنگي، تحصيلات، مشارکت فرهنگي و ارتباطات فرهنگي.
روش تحقيق، پيمايش و از نوع همبستگي مي باشد. از لحاظ زماني، مقطعي و از نظر دامنه تحقيق، پهنانگر و ازنظر وسعت خرد و ازنظر هدف کاربردي مي باشد. جامعه آماري تحقيق تمامي مديران دبيرستان هاي تبريز در سال تحصيلي 1391-1390 مي باشد. داده هاي مورد نياز براي آزمون فرضيه هاي تحقيق از طريق پرسشنامه و با استقاده از نمونه گيري طبقه بندي شده و تصادفي ساده انتخاب شدند. براي محاسبه اعتبار گويه ها از طريق اعتبار صوري و پايايي گويه ها از آلفاي کرونباخ و نيز براي آزمون فرضيه ها از تکنيک هاي آماري ضريب همبستگي پيرسون وآزمون مجذور استفاده گرديد. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد که هوش فرهنگي با متغيرهاي سرمايه فرهنگي، دانش فرهنگي، مراقبت هاي فرهنگي، مهارت هاي فرهنگي، تحصيلات، مشارکت فرهنگي و ارتباطات فرهنگي رابطه مثبت و معني داري دارد. هم چنين در تبيين هوش فرهنگي با استفاده از متغيرهاي سرمايه فرهنگي، دانش فرهنگي، مراقبت هاي فرهنگي، مهارت هاي فرهنگي، تحصيلات، مشارکت فرهنگي و ارتباطات فرهنگي با استفاده از آزمون رگرسيون چندگانه مشخص گرديد حدود 73 درصد از واريانس متغير وابسته توسط متغيرهاي مشارکت فرهنگي، سرمايه فرهنگي، مراقبت هاي فرهنگي و تحصيلات تبيين مي شوند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 137
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی