نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1392 , دوره  1 , شماره  3 ; از صفحه 35 تا صفحه 52 .
 
عنوان مقاله: 

برنامه درسي و آموزش فني و حرفه اي: پژوهشي در خصوص تناسب عناصر برنامه درسي در آموزش هاي فني و حرفه اي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه کردستان
 
چکیده: 
پژوهش حاضر، با هدف بررسي تناسب برنامه هاي درسي (بر حسب عناصر برنامه درسي) در آموزش فني و حرفه اي از منظر کارآموزان انجام شده است. پرسش هاي اصلي در اين پژوهش به دنبال سنجش ميزان تناسب ابعاد برنامه درسي (هدف، محتوا، روش آموزش و ارزشيابي) در آموزش هاي فني و حرفه اي است. جامعه آماري پژوهش، شامل کليه کارآموزان (پسر و دختر) مراکز فني و حرفه اي شهرستان سنندج، مشتمل بر 1780 تن است. روش نمونه گيري تصادفي ساده بوده است و حجم نمونه 344 نفر تعيين شدند. روش پژوهش در اين پژوهش، توصيفي از نوع پيمايشي است. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه 48 سوالي طراحي شده از سوي پژوهشگر و بر مبناي 4 عنصر اصلي برنامه درسي ساخته شده است. جهت تجزيه و تحليل آماري داده هاي پژوهش در سطح توصيفي از ميانگين، انحراف استاندارد، فراواني، درصد فراواني و در بخش آمار استنباطي از روش هاي t تک متغيره، تحليل واريانس يکراهه و آزمون فريدمن استفاده شد. نتايج پژوهش نشان مي دهد که ميزان t مشاهده شده در خصوص ابعاد سه گانه اهداف، محتوا و ارزشيابي، از t بحراني (در سطح 0.05) کم تر برآورد شده است. بنابراين، بين آموزش هاي فني و حرفه اي و اين سه بعد، در حد متوسط، تناسب وجود دارد.t مشاهده شده در خصوص عنصر چهارم (روش)، از t بحراني (در سطح 0.05) بيش تر است؛ بنابراين، ميزان تناسب در اينجا بيش از حد متوسط است. همچنين F مشاهده شده در سطح p£0.05 معني دار بوده و نشان دهنده آن است که بين تناسب آموزش هاي فني و حرفه اي با عناصر برنامه درسي، تفاوت وجود دارد. بيشترين تناسب، به تناسب مربوط به عنصر روش با ميانگين 3.09 و کم ترين تناسب به مولفه ارزشيابي با ميانگين 2.48 گزارش شده مربوط مي شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سلیمی، ج. (1392). برنامه درسی و آموزش فنی و حرفه ای: پژوهشی در خصوص تناسب عناصر برنامه درسی در آموزش های فنی و حرفه ای. مهارت آموزی, 1(3), 35-52. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=261762Vancouver : کپی

سلیمی جمال. برنامه درسی و آموزش فنی و حرفه ای: پژوهشی در خصوص تناسب عناصر برنامه درسی در آموزش های فنی و حرفه ای. مهارت آموزی. 1392 [cited 2022August12];1(3):35-52. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=261762IEEE : کپی

سلیمی، ج.، 1392. برنامه درسی و آموزش فنی و حرفه ای: پژوهشی در خصوص تناسب عناصر برنامه درسی در آموزش های فنی و حرفه ای. مهارت آموزی, [online] 1(3), pp.35-52. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=261762. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 394 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی