برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1392 , دوره  19 , شماره  4 (70) ; از صفحه 117 تا صفحه 139 .
 
عنوان مقاله: 

مطالعه رضايتمندي دانشجويان از ارائه خدمات دانشجويي در دانشگاه پيام نور

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه پیام نور استان تهران، تهران، ایران
 
چکیده: 

امروزه، به دليل مباحث رقابتي جديدي که در بسياري از دانشگاههاي ايران به وجود آمده، آنها را در يک فرايند تغيير درگير ساخته است و بر اين اساس، سعي مي کنند تا رضايت بيشتري را براي مشتريان و دانشجويان خود فراهم آورند. رضايتمندي بازتاب موثر بودن تمام حيطه هاي آموزشي از نظر علمي و عملي است. پژوهش حاضر با هدف مطالعه رضايتمندي دانشجويان از ارائه خدمات دانشجويي در دانشگاه پيام نور انجام شد. اين تحقيق از نظر هدف کاربردي و روش آن ميداني و از نوع توصيفي- پيمايشي بود. جامعه آماري (29537 نفر) دانشجويان ورودي دوره کارشناسي سالهاي 1384، 1385 و 1386 دانشگاه پيام نور مرکز تهران بودند که بر اساس جدول مورگان تعداد 379 نفر به روش نمونه گيري طبقه اي سهميه اي انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه محقق ساخته اي بود که روايي و پايايي آن در پژوهش ايزدي و همکاران 0.88 حاصل شده است. در اين پژوهش تحليلها با استفاده از نرم افزار SPSS، آماره هاي توصيفي و با توجه به ماهيت سوالهاي پژوهش از آزمون مناسب آماري t-test و تحليل واريانس يکطرفه استفاده شده است. نتايج نشان داد ميانگين مشتري محوري دانشگاه پيام نور در سطح کم ارزيابي مي شود و اين بدان معناست که دانشجويان رضايت کمي از نحوه ارائه خدمات آموزشي دانشگاه دارند. همچنين، تفاوت معناداري بين گروههاي آموزشي دانشگاه پيام نور مرکز تهران در مقايسه با يکديگر از نظر مشتري محوري مشاهده نشد و ميزان مشتري محوري دو دانشکده علوم انساني و علوم پايه به يک اندازه بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 152
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی