5 SID.ir | تاثير ويژگي هاي فراگير، طراحي آموزشي و محيط کاري بر انتقال يادگيري در صنعت بانکداري
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

تاثير ويژگي هاي فراگير، طراحي آموزشي و محيط کاري بر انتقال يادگيري در صنعت بانکداري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
 
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسي تاثير ويژگي هاي فراگير، طراحي آموزشي و محيط کاري بر انتقال يادگيري در صنعت بانکداري انجام شد. روش پژوهش توصيفي، از نوع همبستگي بود. جامعه آماري شامل کليه کارکنان موسسه مالي و اعتباري فرشتگان که در دوره آموزشي بانکداري 1 به مدت 80 ساعت در سال 1391 شرکت کرده بودند که تعداد آن ها 74 نفر بود و از اين بين داده هاي مربوط به 55 نفر جمع آوري شد. ابزار اندازه گيري هر دو متغير پيش بين (ويژگي هاي فراگير، طراحي آموزشي محيط کاري) و ملاک (انتقال يادگيري) پرسشنامه محقق بود. تجزيه و تحليل داده هاي پژوهش با استفاده از آزمون t تک نمونه اي، ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون ساده و چندگانه انجام شد. نتايج به دست آمده نشان داد که بر اساس سوال اصلي پژوهش، تغيير رفتار در اين سازمان نامطلوب است و فاصله معناداري با ميانگين مطلوب دارد. يافته هاي مربوط به فرضيه اول پژوهش حاکي از آن است که ويژگي هاي فراگير با مولفه هاي شرايط فردي، انگيزه، خودکارآمدي و ادراک بهره وري آموزش، رابطه معناداري با انتقال يادگيري نداشت و نتوانست انتقال يادگيري را پيش بيني کند. بر اساس فرضيه دوم پژوهش طراحي آموزشي رابطه مثبت و معناداري با انتقال يادگيري داشت و توانست انتقال يادگيري را پيش بيني کند، محيط کاري نيز با مولفه هاي پشتيباني هاي محيط کاري و مشوق هاي محيطي، رابطه معناداري با انتقال يادگيري نداشت و نتوانست انتقال يادگيري را پيش بيني کند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 124
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی