برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
آبان 1394 , دوره  25 , شماره  130 ; از صفحه 30 تا صفحه 39 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط سلامت جنسي و روش هاي پيشگيري از بارداري در زنان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* ارومیه، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دانشکده پرستاری و مامایی
 
چکیده: 

سابقه و هدف: اختلال جنسي ناشي از وسايل پيشگيري از بارداري موجب به خطر افتادن سلامت جنسي افراد مي شود. لذا پژوهش حاضر با هدف تعيين ارتباط سلامت جنسي و روش هاي پيشگيري از بارداري در زنان انجام شده است.
مواد و روش ها: اين پژوهش به شکل توصيفي- تحليلي در سال 1393 انجام شد. جامعه پژوهش 198 زن مراجعه کننده به چهار مرکز بهداشتي- درماني شهري اروميه با روش نمونه گيري تصادفي بودند. ابزار گردآوري داده ها در اين پژوهش يک پرسشنامه استاندارد و مشتمل بر سه قسمت ذيل بود: 1) مشخصات فردي و اجتماعي، 2) رضايت جنسي، و 3) عملکرد جنسي. داده ها با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي (آزمون هاي کاي دو، ضريب همبستگي، پيرسون، تي تست و
ANOVA) تحت نرم افزار SPSS (ويرايش 22) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. همچنين سطح معني داري p=0.05 در نظر گرفته شد.
يافته ها: ميانگين سني زنان
29.89±7.01 بود. هم چنين ميانگين نمره عملکرد جنسي و ميانگين نمره رضايت جنسي زنان به ترتيب 20.99±6.73 و 35.93±16.10 بود. بر اساس آناليز واريانس انجام گرفته، ابعاد عملکرد جنسي با روش هاي پيشگيري از بارداري رابطه معني دار داشته است. نتايج آزمون آماري نشان داد که بين روش پيشگيري از بارداري و رضايت جنسي ارتباط آماري معني داري وجود دارد (p=0.00). روش طبيعي کم ترين و آمپول هاي ترکيبي بيش ترين اختلال جنسي را ايجاد کرده بود. همين طور زنان با روش پيشگيري طبيعي داراي بيش ترين رضايت جنسي و مصرف کنندگان آمپول داراي کم ترين رضايت جنسي بودند.
استنتاج: در مطالعه حاضر بيش ترين روش مورد استفاده در پيشگيري از بارداري در زنان به ترتيب روش طبيعي و قرص هاي ترکيبي بود. يافته ها نشان داد که روش هاي پيشگيري از بارداري، به خصوص روش هاي هورموني نظير آمپول هاي ترکيبي، مي توانند بيش ترين تاثير را بر سلامت جنسي زنان داشته باشند. بر اين اساس، آموزش مشاوران تنظيم خانواده براي کمک به زنان در انتخاب روش مناسب با در نظر گرفتن تاثير اين روش ها بر رضايت جنسي و عملکرد جنسي آن ها قابل پيشنهاد است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 119
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی