برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
آذر 1394 , دوره  25 , شماره  131 ; از صفحه 40 تا صفحه 47 .
 
عنوان مقاله: 

تعيين عوامل موثر بر تغييرات آلبومين در بيماران همودياليزي با استفاده از مدل اثرات تصادفي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی 1، گروه آمار زیستی
 
چکیده: 

سابقه و هدف: غلظت پايين آلبومين ب يک پيش بيني کننده قابل اعتمادي در مرگ و مير مرحله نهايي بيماري کليوي مي باشد. لذا هدف از مطالعه حاضر به کارگيري مدل اثرات تصادفي در تعيين عوامل موثر بر تغييرات آلبومين بيماران همودياليز شهيد بهشتي بابل بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه همگروه تاريخي 297 بيمار همودياليزي (137 نفر زن با ميانگين سني
58.3±15.86 و 160 نفر مرد با ميانگين سني 59.1±17.8) بين سال هاي 1386 تا 1392 از مرکز درماني شهيد بهشتي بابل به روش نمونه گيري تصادفي انتخاب گرديدند. پس از جمع آوري اطلاعات از پرونده بيماران، متغير سرم آلبومين خون به عنوان متغير پاسخ و جنس، سن، وزن، تحصيلات، وضعيت تاهل، شغل، سابقه مصرف سيگار، علت بيماري کليوي، سابقه بيماري هاي قلبي عروقي و سن تشخيص بيماري به عنوان متغيرهاي حاضر در اين مطالعه طولي در نظر گرفته شدند. جهت بررسي عوامل موثر بر سطح آلبومين خون بيماران، از مدل اثرات تصادفي و نرم افزار R استفاده شد.
يافته ها: نتايج نشان داد که بيشترين ميزان آلبومين در بيماراني گزارش شد که به علت ديابت دياليز مي شدند (70.2 درصد) ب. همچنين با استفاده از مدل اثرات تصادفي، وزن (
p<0.001)، سن تشخيص بيماري (p=0.012)، جنسيت (p<0.001)، وضعيت تاهل (p=0.034) و زمان تکرار (p=0004) با سطح سرم آلبومين رابطه معني دار آماري داشتند.
استنتاج: نتايج پژوهش حاضر نشان داد که ويژگي هاي فردي از قبيل وزن، سن تشخيص بيماري، وضعيت تاهل، جنسيت و زمان تکرار با سطح سرم آلبومين ارتباط داشته و استفاده از مدل رگرسيون طولي با اثرات تصادفي مي تواند برآوردهاي دقيقي از عوامل موثر بر سطح آلبومين و در نتيجه روند تشخيص بهبود يا پيشرفت بيماري به دست دهد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 134
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی