برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1394 , دوره  15 , شماره  4 ; از صفحه 414 تا صفحه 422 .
 
عنوان مقاله: 

شيوع انگل هاي روده اي در مراجعه کنندگان به آزمايشگاه هاي بيمارستان بقيه اله (عج) طي سال هاي 1389 تا 1393

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه انگل شناسی و قارچ شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج)، تهران، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: آلودگي هاي انگلي يکي از مشکلات مهم بهداشتي در سراسر جهان به ويژه در کشورهاي در حال توسعه مي باشند. با توجه به اهميت اپيدميولوژيکي بيماري هاي انگلي و ضرورت تعيين شيوع انگل ها در مناطق و جوامع مختلف، مطالعه حاضر به تعيين ميزان شيوع انگل هاي روده اي در بيماران مراجعه کننده به آزمايشگاه هاي بيمارستان بقيه الله (عج) تهران پرداخته است.
روش کار: اين تحقيق يک مطالعه توصيفي- مقطعي گذشته نگر است که در آن گزارش آزمايش مدفوع تمام مراجعه کنندگان (70978 نفر) به آزمايشگاه هاي مرکزي و اورژانس بيمارستان بقيه الله طي سال هاي 1389 تا 1393 مورد ارزيابي قرار گرفت. طي اين دوره، نمونه مدفوع بيماران حداقل در يک نوبت به روش هاي لام مستقيم و فرمالين- اتيل استات بررسي شد. اطلاعات بدست آمده با کمک نرم افزار
SPSS-16 و با استفاده از شاخص هاي آماري توصيفي مورد ارزيابي و آناليز قرار گرفتند. براي مقايسه فراواني از آزمون مجذور کاي c2 استفاده گرديد.
يافته ها: از تعداد 70978 نفر مراجعين اين مطالعه، 42421 (
%59.77) مرد و 28557 (%40.23) نفر زن بودند. تعداد 2617 (%3.7) نفر به انگل هاي روده اي آلوده بوده که از اين تعداد 1841 (%70.3) نفر را جمعيت مردان و 776 (%29.7) نفر را جمعيت زنان به خود اختصاص دادند. تعداد و ميزان شيوع انگل هاي بيماريزا و غيربيماريزاي روده اي به ترتيب (%87.23) 2283 و (%12.76) 334 تعيين شد. همچنين شيوع کرم ها و تک ياخته هاي روده اي در جمعيت آلوده به انگل به ترتيب %0.42 و %99.57 تعيين گرديد. بلاستوسيستيس هومينيس و پس از آن ژيارديا لامبليا از بيشترين شيوع برخوردار بودند.
نتيجه گيري: شيوع انگل ها در اين مطالعه نسبت به شيوع گزارش شده در ساير مطالعات کمتر است. در اين زمينه، اختلاف منطقه جغرافيايي، فصل، طول مدت و نوع مطالعه (گذشته يا آينده نگر بودن)، حجم نمونه و جامعه مورد بررسي ممکن است از جمله عوامل موثر باشند. شيوع بالاتر بلاستوسيستيس هومينيس در مقايسه با انگل هاي ديگر، مي تواند توجه بيشتر محققين را به افزايش کيفيت تشخيص آزمايشگاهي و باليني اين تک ياخته جلب کند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رحیمی، م.، و محسنی، م.، و بستان، ح.، و پارسی پور، س.، و دارابی، ع.، و محمدزاده، ط. (1394). شیوع انگل های روده ای در مراجعه کنندگان به آزمایشگاه های بیمارستان بقیه اله (عج) طی سال های 1389 تا 1393. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل, 15(4), 414-422. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=256357Vancouver : کپی

رحیمی محسن، محسنی مهدی، بستان حجت، پارسی پور سجاد، دارابی عنایت، محمدزاده طاهره. شیوع انگل های روده ای در مراجعه کنندگان به آزمایشگاه های بیمارستان بقیه اله (عج) طی سال های 1389 تا 1393. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل. 1394 [cited 2021May16];15(4):414-422. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=256357IEEE : کپی

رحیمی، م.، محسنی، م.، بستان، ح.، پارسی پور، س.، دارابی، ع.، محمدزاده، ط.، 1394. شیوع انگل های روده ای در مراجعه کنندگان به آزمایشگاه های بیمارستان بقیه اله (عج) طی سال های 1389 تا 1393. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل, [online] 15(4), pp.414-422. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=256357. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 269 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی