نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

همبستگي بين هوش هيجاني و سلامت روان در دانشجويان شهر جيرفت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، جیرفت، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: سلامت رواني يکي از مهمترين عوامل در ارتقاء و تکامل انسان محسوب مي شود. افرادي که در اداره عواطف و هيجانات خود و ديگران عملکرد خوبي دارند، از حمايت اجتماعي و احساس رضايتمندي بيشتري برخوردارند. پژوهش حاضر با هدف تعيين همبستگي بين هوش هيجاني و سلامت روان در دانشجويان شهر جيرفت انجام شد.مواد و روش ها: اين پژوهش يک مطالعه توصيفي-همبستگي است که بر روي دانشجويان مشغول به تحصيل در دانشگاه هاي علوم پزشکي، آزاد و جامع (ملي) جيرفت در سال 93-1392 انجام شد. 674 نفر از دانشجويان به روش تصادفي- طبقه اي مورد بررسي قرار گرفتند. در اين پژوهش از سه پرسشنامه مشخصات جمعيت شناختي، «پرسشنامه هوش هيجاني برادبري و گريوز» (Questionnaire of Bradbury and Graves Emotional Intelligence) و «پرسشنامه سلامت عمومي» (Questionnaire (GHQ General Health استفاده شد. روايي پرسشنامه ها با استفاده از روش روايي محتوا و پايايي هر دو پرسشنامه با استفاده از آزمون مجدد انداره گيري شد. تحليل داده ها توسط اس پي اس اس نسخه 17 انجام گرفت.يافته ها: 394 نفر (58.5 درصد) از نمونه ها مشکوک به اختلال در سلامت روان بودند. آزمون آماري رگرسيون لجستيک همبستگي معني داري بين سلامت روان با جنسيت (P=0.008)، سلامت روان با وضعيت سکونت (P=0.036) نشان داد. در حالي که بين سلامت روان و دانشگاه محل تحصيل و وضعيت تاهل همبستگي معني دار نبود. ميانگين نمره هوش هيجاني در دانشجويان 92.07±15.29 بود. نتايج تحليل رگرسيون لجستيک همبستگي معني داري بين سلامت روان و متغيرهاي خود مديريتي، (OR=0.937، P=0.002) و آگاهي اجتماعي (OR=0.917، P<0.0001) نشان داد. آزمون آماري اسپيرمن همبستگي معني داري بين سلامت روان و هوش هيجاني نشان داد (p<0.0001، r=0.238).نتيجه گيري: نتايج حاصل از مطالعه حاضر نشاندهنده همبستگي مثبت هوش هيجاني و سلامت روان افراد است. پيشنهاد مي شود با برنامه ريزي و آموزش مفهوم هوش هيجاني در جهت ارتقاي سلامت روان دانشجويان گام برداشته شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

قادری، م.، و شمسی، ا. (1394). همبستگی بین هوش هیجانی و سلامت روان در دانشجویان شهر جیرفت. مدیریت ارتقای سلامت, 5(1 (پیاپی 17)), 62-72. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=256313Vancouver : کپی

قادری مصعب، شمسی افضل. همبستگی بین هوش هیجانی و سلامت روان در دانشجویان شهر جیرفت. مدیریت ارتقای سلامت. 1394 [cited 2022May21];5(1 (پیاپی 17)):62-72. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=256313IEEE : کپی

قادری، م.، شمسی، ا.، 1394. همبستگی بین هوش هیجانی و سلامت روان در دانشجویان شهر جیرفت. مدیریت ارتقای سلامت, [online] 5(1 (پیاپی 17)), pp.62-72. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=256313. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 610 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی