برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  8 , شماره  2 ; از صفحه 103 تا صفحه 108 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط عوامل جمعيت شناسي بر ميزان تبعيت داروي وارفارين در بيماران مراجعه کننده به درمانگاه هاي وارفارين در سطح شهر تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*
 
چکیده: 

مقدمه: وارفارين بيشترين داروي تجويز شده در آمريکا جهت پيشگيري از سکته و ترومبوآمبولي است. عوامل بي شمار جمعيت شناسي و عوامل دارويي مي تواند کنترل موفقيت آميز وارفارين را دچار مشکل کند. تبعيت بيماران از رژيم وارفارين بزرگترين عامل تعيين کننده در اثر بخشي درمان ضدانعقادي است. اين مطالعه با هدف تعيين ارتباط عوامل جمعيت شناسي بر ميزان تبعيت دارويي در بيماران مراجعه کننده به درمانگاه هاي وارفارين در سطح شهر تهران طراحي و اجرا شد.
روش ها: در اين مطالعه توصيفي-مقطعي و تحليلي براساس روش نمونه گيري مبتني بر هدف از بين بيماران مصرف کننده وارفارين مراجعه کننده به درمانگاه هاي وارفارين در سطح شهر تهران در سال 1392 تعداد 400 بيمار واجد شرايط انتخاب شدند. جهت جمع آوري اطلاعات از پرسش نامه مشخصات جمعيت شناسي، پرسشنامه تعديل شده تبعيت دارويي موريسکي، آزمايش
INR و زمان مراجعه به درمانگاه استفاده شد. جهت تجزيه و تحليل آماري داده ها از نرم افزار spss نسخه 19 و روش هاي امار توصيفي و آزمون من-ويتني استفاده شد.
نتايج: بر اساس ابزار تعديل شده تبعيت دارويي موريسکي
%57.8 از افراد از وارفارين تبعيت داشتند، %INR 5.73 از افراد در اين مطالعه در محدوده درماني قرار داشت و تنها 38% از افراد در اين مطالعه به صورت منظم به درمانگاه مراجعه نموده اند و در نهايت %27.8 از افراد از هر سه معيار تبعيت داشتند. نتايج اين مطالعه نشان داد که بين تبعيت از وارفارين و تحصيلات (p=0.000)، نحوه زندگي (p=0.041)، شغل بيماران مصرف کننده وارفارين (p=0.000) مساحت مسکن (p=0.012) و درآمد (p=0.002) رابطه معني دار آماري وجود دارد.
نتيجه گيري: تبعيت از وارفارين يک فرايند رفتاري چند عاملي است که در آن نقش تحصيلات، شغل، وضعيت اقتصادي و وضعيت خانوادگي بيماران اهميت زيادي دارد بنابراين پرستاران در هنگام برنامه ريزي آموزشي جهت اين بيماران بايد اين عوامل را مدنظر بگيرند تا بتوانند به ارتقاء تبعيت اين بيماران کمک کنند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

بهادرام، س.، و نادری روش، ن.، و شیری، ح.، و زهری انبوهی، س.، و خداکریم، س.، و حسنیان لنگرودی، ف. (1394). بررسی ارتباط عوامل جمعیت شناسی بر میزان تبعیت داروی وارفارین در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه های وارفارین در سطح شهر تهران. پرستاری مراقبت ویژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN), 8(2), 103-108. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=255938Vancouver : کپی

بهادرام سمیه، نادری روش نادره، شیری حسین، زهری انبوهی سیما، خداکریم سهیلا، حسنیان لنگرودی فرزانه. بررسی ارتباط عوامل جمعیت شناسی بر میزان تبعیت داروی وارفارین در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه های وارفارین در سطح شهر تهران. پرستاری مراقبت ویژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN). 1394 [cited 2021September22];8(2):103-108. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=255938IEEE : کپی

بهادرام، س.، نادری روش، ن.، شیری، ح.، زهری انبوهی، س.، خداکریم، س.، حسنیان لنگرودی، ف.، 1394. بررسی ارتباط عوامل جمعیت شناسی بر میزان تبعیت داروی وارفارین در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه های وارفارین در سطح شهر تهران. پرستاری مراقبت ویژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN), [online] 8(2), pp.103-108. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=255938. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 162 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی