برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1393 , دوره  11 , شماره  4 ; از صفحه 339 تا صفحه 344 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه بين کاربست مولفه هاي مديريت دانش و خلاقيت در بيمارستان هاي منتخب شهر اصفهان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزشی پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
 
چکیده: 

امروزه عصري است که ساختار فکري آن آکنده از عمق بخشيدن به دانش و توجه به مشارکت نيروي انساني خلاق و دانش گراست. مديريت دانش و خلاقيت در پرستاري و ساير حرفه هاي حوزه سلامت، به بهبود مراقبت از بيماران منجر مي گردد. مطالعه حاضر با هدف بررسي ميزان همبستگي بين شاخص هاي مديريت دانش با خلاقيت در بيمارستان هاي شهر اصفهان انجام گرفت. اين مطالعه، يک پژوهش توصيفي از نوع همبستگي بود. جامعه آماري شامل سرپرستاران بيمارستان هاي منتخب شهر اصفهان بودند که به روش سرشماري انتخاب شدند. ابزار اندازه گيري در اين پژوهش، دو پرسشنامه مديريت دانش و خلاقيت بود. تعداد 80 نفر به پرسشنامه ها پاسخ دادند. تجزيه و تحليل داده ها در دو سطح آمار توصيفي (فراواني، ميانگين و انحراف استاندارد) و آمار استنباطي با کمک آزمون هاي آماري ضريب همبستگي و تحليل رگرسيون چندمتغيره صورت گرفت.
بر طبق نتايج اين مطالعه، بين شاخص هاي مديريت دانش با خلاقيت رابطه معني داري وجود داشت. ضريب همبستگي بين مديريت دانش با خلاقيت
r=0.535 بود که در سطح p<0.01معني دار مي باشد. بين ميانگين نمره هاي مديريت دانش با خلاقيت بر اساس سابقه خدمت، جنسيت و سن، تفاوتي وجود نداشت.
با توجه به نتايج اين مطالعه، لازم است که در بيمارستان ها، روش هاي مبتني بر مديريت دانش به گونه اي جدي تر به کارگرفته شوند تا با بهره گيري موثرتر از دانش و سرمايه هاي فکري، امکان توسعه خلاقيت فراهم گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 159
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی