برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1393 , دوره  1 , شماره  4 ; از صفحه 58 تا صفحه 65 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت مادران باردار مراجعه کننده به واحد مراقبت هاي دوران بارداري بيمارستان امام خميني سقز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
 
چکیده: 

سابقه و هدف: رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت از اهميت قابل توجهي در سلامت زنان باردار و فرزندان آنها برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف بررسي رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت در مادران باردار مراجعه کننده به کلينيک مادران باردار بيمارستان امام خميني(ره) شهرستان سقز انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه توصيفي-تحليلي با مشارکت 181 مادر باردار انجام شد. نمونه ها با استفاده از روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها مشتمل بر پرسشنامه دو بخشي بود. بخش اول مربوط به اطلاعات جمعيت شناختي و بخش دوم مربوط به رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت
(Health Promotion Lifestyle II) بود. داده ها وارد نرم افزار SPSS-21 شده و با استفاده از روش هاي آماري توصيفي (فراواني و درصد) و استنباطي از قبيل آزمون هاي تي مستقل، پيرسون و آناليز واريانس يک طرفه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: بر پايه يافته هاي مطالعه رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت مادران باردار در حيطه رشد معنوي بيشترين نمره و حيطه فعاليت فيزيکي کمترين نمره را داشتند. ميانگين مجموع نمرات رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت در حد مطلوب بود. از بين متغيرهاي جمعيت شناختي، تنها شغل رابطه معني داري با رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت داشت (
p<0.032).
نتيجه گيري: نتايج بيانگر سطح مطلوب بودن رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت در اين گروه از زنان باردار بود. توصيه مي شود توجه بيشتري به حيطه هايي مانند فعاليت فيزيکي، مديريت تنش و مسووليت پذيري در دوران بارداري شود و مطالعات ديگر در ساير قوميت ها با حجم نمونه بيشتر انجام شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 237
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی