برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1393 , دوره  5 , شماره  4 ; از صفحه 45 تا صفحه 52 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ميزان سواد رايانه اي در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور دهلران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: امروزه به منظور پياده سازي يادگيري الكترونيكي، بايستي در ابتدا از ميزان توانمندي دانشجويان در استفاده از رايانه آگاه بود تا بتوان قدم هاي بعدي را برداشت. هدف اين پژوهش، بررسي ميزان سواد رايانه اي دانشجويان دانشگاه پيام نور دهلران است.
مواد و روش ها: اين تحقيق از نوع توصيفي مي باشد كه با استفاده از روش پيمايشي انجام شده است. جامعه آماري شامل 1823 نفر از دانشجويان دانشگاه پيام نور دهلران در سال 1393 است. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان و كرجسي، 318 نفر تعيين شد و با استفاده از روش نمونه گيري طبقه اي 109 مرد و 209 زن انتخاب گرديد. ابزار گردآوري اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بود. روايي آن با استفاده از نظر جمعي از متخصصان تاييد و پايايي پرسشنامه با استفاده از آلفاي كرنباخ،
0.92 محاسبه شد. نرم افزار مورد استفاده، SPSS نسخه 17 بود. براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون كلموگروف اسميرنف، تي تك نمونه اي و آزمون فريدمن استفاده شده است.
نتايج: نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه ميزان سواد رايانه اي دانشجويان دانشگاه پيام نور دهلران در سطح مطلوبي قرار ندارد. همچنين بر اساس اولويت بندي ميزان سواد رايانه اي، بيشترين آشنايي دانشجويان با مفاهيم پايه فناوري اطلاعات با رتبه ميانگين 6.80 و كمترين آشنايي آنها با پايگاه داده ها با رتبه ميانگين 1.74 است.
نتيجه گيري: با توجه به چشم انداز دانشگاه پيام نور مبني بر استفاده از آموزش عالي براي همه، در همه جا و همه وقت، ضروري است كه سياست گذاران و برنامه ريزان دانشگاه پيام نور توجه ويژه اي به ارتقا و بهبود مهارت هاي سواد رايانه اي دانشجويان داشته باشند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 201
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی