برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1394 , دوره  6 , شماره  1 ; از صفحه 48 تا صفحه 57 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه ابعاد مختلف كمك طلبي تحصيلي دانشجويان مجازي و حضوري برحسب عوامل دموگرافيک

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان
 
چکیده: 

مقدمه: کمک طلبي يکي از راهبردهاي فراشناختي مورد استفاده در يادگيري خودنظم بخش توسط يادگيرندگان است که فراگيران با استفاده از آن مي توانند موقعيت ها را به نحوي ترتيب دهند که به يادگيري و عملکرد تحصيلي بهتري نائل شوند. هدف از انجام پژوهش حاضر مقايسه ابعاد مختلف کمک طلبي تحصيلي دانشجويان مجازي و حضوري دانشگاه اصفهان بر حسب عوامل جمعيت شناختي است.
مواد و روش ها: اين پژوهش از نوع توصيفي- پيمايشي است. جامعه آماري، شامل کليه دانشجويان مجازي و حضوري کارشناسي ارشد دانشگاه اصفهان در سال هاي تحصيلي 1390-1389 بود. حجم نمونه شامل 160 نفر از دانشجويان رشته هاي مديريت، کتابداري و اطلاع رساني و بازاريابي بود. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه کمک طلبي
Verhasselt بود. روايي محتوايي پرسشنامه توسط متخصصان رشته علوم تربيتي تاييد و ضريب آلفاي کرونباخ پرسشنامه 0.94 به دست آمد. داده هاي حاصل از اين پژوهش به کمک نرم افزار SPSS نسخه 16 تجزيه و تحليل شد.
نتايج: بين ابعاد مختلف کمک طلبي دانشجويان حضوري و مجازي تفاوت معناداري وجود نداشت (P³0.05)
، در مقايسه ابعاد مختلف کمک طلبي بر حسب عوامل دموگرافيک، بين کمک طلبي ابزاري بر حسب رشته و رضايت تحصيلي، در بعد فرهنگي کمک طلبي بر حسب وضعيت حضور، در بعد کمک طلبي اجرايي بر حسب جنسيت، در بعد کمک طلبي رسمي بر حسب ميزان تسلط به زبان و در بعد کمک طلبي غيررسمي بر حسب ميزان تسلط به زبان و رضايت تحصيلي تفاوت معني دار وجود داشت (P£0.05).
نتيجه گيري: با بررسي نگرش دانشجويان نسبت به کمک طلبي، دلايل اجتناب آنان از کمک گرفتن در امور تحصيلي را شناخت و با ترويج فرهنگ کمک رساني و کمک طلبي معضلات تعداد روز افزون يادگيرندگان مادام العمر را حل کرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 173
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی