نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
دي 1393 , دوره  14 , شماره  10 ; از صفحه 851 تا صفحه 859 .
 
عنوان مقاله: 

همساني دروني و تحليل عاملي تاييدي مقياس تاب آوري کانر-ديويدسون در دانشجويان دختر پرستاري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: تاب آوري به عنوان ظرفيت حفظ نسبتا پايدار بهزيستي روانشناختي و استعداد ايجاد تجارب و هيجان هاي مثبت در شرايط تنيدگي زا و طاقت فرسا تعريف مي شود. پژوهش حاضر با هدف دستيابي به همساني دروني و تحليل عاملي تاييدي مقياس تاب آوري کانر-ديويدسون در دانشجويان دختر پرستاري اجرا شد.روش ها: در اين مطالعه توصيفي از نوع روان سنجي ابزار، 500 دانشجوي دختر پرستاري مقطع کارشناسي از دانشگاه هاي دولتي علوم پزشکي کرمانشاه و همدان در سال 1393 به شيوه تصادفي انتخاب شدند، شرکت کنندگان در پژوهش مقياس تاب آوري کانر-ديويدسون (CD-RISC)، پرسشنامه پرخاشگري باس و پري، خودکارآمدي عمومي شوارتز و جروسلم (GSE-10) و مقياس رضايت از زندگي داينر و همکاران (SWLS) را تکميل نمودند. جهت محاسبه پايايي، از روش همساني دروني (آلفاي کرونباخ و دونيمه سازي اسپيرمن- براون) و براي دستيابي به روايي هم زمان، همبستگي ميان نمرات خودکارآمدي، پرخاشگري و رضايت از زندگي با تاب آوري در نظر گرفته شد. همچنين جهت مشخص شدن روايي سازه ازروش تحليل عاملي تاييدي استفاده شد. پردازش داده ها با سطح اطمينان 0.95 به کمک نرم افزارهاي آماري LISREL-8.5 و SPSS صورت گرفت.نتايج: نتايج ضرايب همبستگي روايي هم زمان حاکي از همبستگي منفي و معنادار تاب آوري و پرخاشگري و همبستگي مثبت و معنادار با خودکارآمدي و رضايت از زندگي بود. مقدار آلفاي کرونباخ و دونيمه سازي اسپيرمن-برون به ترتيب برابر با 0.669 و 0.665 بود. تحليل عاملي تاييدي در ابتدا نشان داد که از ميان 10 گويه مقياس تاب آوري کانر- ديويدسون، گويه هاي 5 و 8 از بارعاملي پاييني برخوردارند، بنابراين، حذف شدند. پس از اين اصلاح، شاخص هاي مدل ساختارعاملي تک بعدي به خوبي برازش شدند.نتيجه گيري: با عنايت به نقش تعديل کنندگي تاب آوري در مشاغل استرس زا و طاقت فرسا مانند پرستاري و فقدان ابزارهاي مناسب با محدوديت در سوالات براي سنجش آن، اين مقياس مي تواند با اهداف پژوهشي و گزينش دانشجويان در جامعه هدف مورد استفاده قرارگيرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کیهانی، م.، و تقوایی، د.، و رجبی، ا.، و امیرپور، ب. (1393). همسانی درونی و تحلیل عاملی تاییدی مقیاس تاب آوری کانر-دیویدسون در دانشجویان دختر پرستاری. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, 14(10), 851-859. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=241501Vancouver : کپی

کیهانی مهناز، تقوایی داوود، رجبی ابوالفضل، امیرپور برزو. همسانی درونی و تحلیل عاملی تاییدی مقیاس تاب آوری کانر-دیویدسون در دانشجویان دختر پرستاری. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 1393 [cited 2022August14];14(10):851-859. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=241501IEEE : کپی

کیهانی، م.، تقوایی، د.، رجبی، ا.، امیرپور، ب.، 1393. همسانی درونی و تحلیل عاملی تاییدی مقیاس تاب آوری کانر-دیویدسون در دانشجویان دختر پرستاری. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, [online] 14(10), pp.851-859. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=241501. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 719 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی