برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1392 , دوره  5 , شماره  4 ; از صفحه 59 تا صفحه 67 .
 
عنوان مقاله: 

نقش و کارکرد خانواده در گرايش دانشجويان به اعتياد و سوء مصرف مواد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: اعتياد و سوء مصرف مواد يکي از چالش هاي مهم اجتماعي، بهداشتي و رواني جهان امروز است و بعنوان مهمترين آسيب اجتماعي جامعه انساني را مورد هجوم خود قرار داده است. لذا اين مطالعه با هدف تعيين گرايش به اعتياد و سوء مصرف مواد با توجه به کارکرد خانواده در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي زابل در سال 1391 طراحي و اجرا گرديد.
روش پژوهش: در اين مطالعه توصيفي - تحليلي، جامعه مورد مطالعه دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي زابل در سال 1391 بوده که تعداد 216 نفر از دانشجويان جديدالورود و ترم 7 و بالاتر با استفاده از روش سرشماري انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه هاي عملکرد خانواده وگرايش به اعتياد و سوء مصرف مواد بود که توسط افراد تکميل و جمع آوري گرديد. اطلاعات جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار
SPSS-17و توسط آزمون هاي آماري t مستقل، آناليز واريانس يک طرفه و ضريب همبستگي پيرسون تجزيه و تحليل گرديد و p<0.05 به عنوان سطح معني داري در نظر گرفته شد.
يافته ها: ميانگين نمره گرايش به اعتياد افراد مورد مطالعه
17.35±4.45 از مجموع 36 امتياز برآورد گرديد. ميانگين نمره گرايش به اعتياد افراد مورد مطالعه در دانشجويان مذکر نسبت به دانشجويان مونث و دانشجوياني که دوستان معتاد داشتند، نسبت به دانشجوياني که دوستان معتاد نداشتند به طور معني داري بيشتر بود (p=0.01). ميانگين نمره عملکرد خانواده 114.58+17.03 از مجموع 200 امتياز برآورد گرديد. ميانگين نمره پيوستگي و انعطاف پذيري خانواده افراد مورد مطالعه به ترتيب 58.45+9.40 و 56.129+9.36 از مجموع 100 امتياز برآورد گرديد. در بعد کارکرد خانواده، بين پيوستگي فعلي (روابط عاطفي بين اعضاي خانواده) و گرايش به اعتياد دانشجويان مورد مطالعه رابطه منفي و معني داري به دست آمد (p<0.001).
نتيجه گيري: با توجه به نتايج مطالعه، پيوستگي عاطفي اعضاي خانواده سبب ايجاد کانوني گرم براي زندگي گرديده و سرپرستي و نظارت مناسب خانواده ها در انتخاب دوست و نوع روابط، روي جوانان مخصوصا جنس مذکر مي تواند تاثير مثبت زيادي بر پيشگيري از اعتياد و گرايش به مواد مخدر داشته باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 575
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی