برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1390 , دوره  3 , شماره  4 ; از صفحه 67 تا صفحه 78 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير يک دوره تمرينات منظم ورزشي در آب بر کيفيت زندگي مردان سالمند

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایرانشهر، ایرانشهر، ایران
 
چکیده: 
مقدمه و هدفاز آنجايي که سطح کيفي زندگي در سنين بالا به دلايل متعددي از جمله عدم فعاليت و کم تحرکي، کاهش مي يابد، کاربرد صحيح برنامه هاي ورزشي، مي تواند پيشرفت قابل توجهي در کيفيت زندگي سالمندان ايجاد کند. هدف از تحقيق حاضر بررسي تاثير يک دوره فعاليت منظم ورزشي در آب بر کيفيت زندگي سالمندان است.مواد و روش هااين پژوهش از نوع نيمه تجربي است و جامعه پژوهش را کليه بازنشستگان مرد سالمند آموزش و پرورش شهر مشهد تشکيل مي داد. نمونه هاي اين تحقيق 36 مرد سالمند 70-62 ساله تشکيل مي دادند که داوطلبانه در اين تحقيق شرکت کرده و به طور تصادفي به دو گروه مساوي تجربي (n=18) و کنترل (n=18) تقسيم شدند. گروه تجربي در يک برنامه ورزشي 8 هفته اي تمرينات در آب (هفته اي سه جلسه و هر جلسه 40 دقيقه) شرکت کردند و گروه کنترل نيز به برنامه هاي عادي روزانه خود ادامه دادند. سطح کيفيت زندگي کليه آزمودني ها، قبل و در پايان دوره بوسيله پرسشنامه 31 سوالي کيفيت زندگي ليپاد ارزيابي شد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آمار توصيفي (فراواني، ميانگين وانحراف معيار) ،آزمون کلموگروف- اسميرنوف و آزمون t وابسته از طريق نرم افزار 13spss - در سطح معناداري (a£0.05) انجام گرفت.يافته هانتايج، اختلاف معناداري را در ميانگين کلي کيفيت زندگي گروه تجربي قبل و بعد از دوره (30.05±3.33 و 38.00±2.67) نشان داد (P<0). همچنين ميانگين امتياز کيفيت زندگي بعد از دوره نسبت به قبل از آن، در ابعاد فيزيکي، خود مراقبتي، افسردگي و اضطراب، عملکرد اجتماعي، عملکرد جنسي و رضايت از زندگي در گروه تجربي افزايش يافت (P<0.05) اما بين بعد فعاليت شناختي گروه تجربي و کليه ابعاد مورد مطالعه کيفيت زندگي و کيفيت کلي زندگي گروه کنترل (در پيش آزمون و پس آزمون) هيچ تفاوت آماري معني داري مشاهده نشد.نتيجه گيريبا توجه به يافته هاي بدست آمده از اين تحقيق، مي توان نتيجه گيري کرد که با بکارگيري برنامه ورزشي منظم و مداوم در آب که داراي پذيرش خوب از سوي اين گروه سني است، سطح کيفيت زندگي را در ابعاد مختلف در اين افراد افزايش داد و باعث استقلال بيشتر سالمندان در انجام کارهاي روزانه شد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

هاشمی جواهری، س.، و محمدرحیمی، ن.، و سیداحمدی، م.، و کیوانلو، ف. (1390). بررسی تاثیر یک دوره تمرینات منظم ورزشی در آب بر کیفیت زندگی مردان سالمند. دانشگاه علوم پزشکی زابل (رستمینه)(international journal of basic science in medicine), 3(4), 67-78. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=240762Vancouver : کپی

هاشمی جواهری سیدعلی اکبر، محمدرحیمی ناصر، سیداحمدی محمد، کیوانلو فهیمه. بررسی تاثیر یک دوره تمرینات منظم ورزشی در آب بر کیفیت زندگی مردان سالمند. دانشگاه علوم پزشکی زابل (رستمینه)(international journal of basic science in medicine). 1390 [cited 2022January25];3(4):67-78. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=240762IEEE : کپی

هاشمی جواهری، س.، محمدرحیمی، ن.، سیداحمدی، م.، کیوانلو، ف.، 1390. بررسی تاثیر یک دوره تمرینات منظم ورزشی در آب بر کیفیت زندگی مردان سالمند. دانشگاه علوم پزشکی زابل (رستمینه)(international journal of basic science in medicine), [online] 3(4), pp.67-78. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=240762. 

 
بازدید یکساله 252 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی