برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

رابطه بين سبک رهبري مديران مجتمع هاي آموزشي با خلاقيت معلمان تربيت بدني آموزش و پرورش استان کهکيلويه و بويراحمد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه زنجان
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: توسعه فناوري و ماشيني شدن کارها، نوع فعاليت نيروي انساني سازمان ها را تغيير داده به طوري که بيشتر به کار فکري تبديل شده، که اين امر نياز به خلاقيت بيشتري دارد. از آنجايي که سبک رهبري مديران در ميزان خلاقيت افراد زيرمجموعه تاثير خواهد داشت، هدف از پژوهش حاضر، بررسي ارتباط بين سبک رهبري مديران مجتمع هاي آموزشي با خلاقيت معلمان تربيت بدني آموزش و پرورش استان کهکيلويه وبويراحمد است.
روش شناسي: روش پژوهش، از نوع همبستگي است که به شکل ميداني انجام گرديد. جامعه آماري شامل کليه معلمان تربيت بدني (134 نفر) و مديران مجتمع هاي آموزشي (8 مجتمع) استان کهکيلويه وبويراحمد است. نمونه آماري پژوهش بر اساس جدول مورگان به تعداد 102 نفر و به روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شد. گردآوري اطلاعات، بوسيله دو پرسشنامه استاندارد سبک رهبري مارشال ساشکين (1996) و پرسشنامه استاندارد خلاقيت رندسيپ (1979) انجام شد. روايي پرسشنامه ها به وسيله متخصصان مورد تاييد قرار گرفته و پايايي آن ها نيز با استفاده از روش آلفاي کرونباخ براي پرسشنامه سبک رهبري (0.89)، و خلاقيت (0.73) به دست آمد. تجزيه تحليل داده ها با استفاده از روش هاي آمار توصيفي و روش هاي آماري تي استيودنت و آناليز واريانس انجام شد
.
يافته ها: نتايج پژوهش نشان مي دهد که بين سبک رهبري و خلاقيت رابطه معنادار وجود دارد. بين سبک رهبري تحول گرا و خلاقيت رابطه معنادار وجود دارد، ولي بين سبک رهبري عمل گرا و خلاقيت رابطه معنادار وجود ندارد. همچنين بين سبک رهبري بر اساس مدرک تحصيلي رابطه معنادار وجود دارد، اما بين جنسيت و رشته تحصيلي رابطه معناداري وجود ندارد. همچنين بين خلاقيت و جنسيت، رشته تحصيلي و مدرک تحصيلي اختلاف معناداري مشاهده نشده است
.
بحث و نتيجه گيري: با توجه به وجود رابطه معني داري و مثبت بين سبک رهبري و خلاقيت معلمان تربيت بدني اهتمام هر چه بيشتر مسوولان آموزش وپرورش در مد نظر قرار دادن اين امر درانتخاب مديران مجتمع هاي آموزشي و فراهم کردن شرايط مناسب براي خلاقيت و نوآوري معلمان تربيت بدني ضروري به نظر مي رسد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 176
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی