نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير کاهش فراواني نسبي بازخورد و نوع تمرين بر يادگيري برنامه حرکتي تعميم يافته در يک تکليف زمان بندي متوالي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه خوارزمی
 
چکیده: 
مقدمه و هدف: در يادگيري يک مهارت جديد، تمرين بدني تنها روش کسب يک مهارت تازه نيستند و مدل هاي يادگيري مشاهده اي، يادگيري دامنه اي از حرکات را تسهيل مي کند. هدف از انجام تحقيق حاضر، بررسي تاثير کاهش فراواني نسبي بازخورد و نوع تمرين مشاهده ايي و ترکيبي بر يادگيري زمان بندي نسبي است.روش شناسي: بدين منظور 60 دانشجوي دختر غيررشته تربيت بدني که در سال تحصيلي 89-88 مشغول به تحصيل و فاقد تجربه قبلي در تکليف مورد نظر بودند، از ميان 300 دانشجوي دانشجويي غيرتربيت بدني دانشگاه خوارزمي انتخاب شدند و بر اساس نوع تمرين و نوع بازخورد به طور تصادفي به 4 گروه مشاهده با بازخورد 33%، مشاهده با بازخورد 100%، ترکيبي با بازخورد 33% و ترکيبي با باخورد 100% تقسيم شدند. آزمودني ها يک تکليف زمانبندي متوالي را که شامل فشردن کليدهاي 2، 6، 8 و 4 با حفظ زمان بندي نسبي بود، انجام دادند. اين پژوهش شامل 2 مرحله اکتساب و يادداري است. در مرحله اکتساب گروه مشاهده ايي با بازخورد 33% و مشاهده اي با بازخورد 100%، 4 بلوک 12 کوششي از الگويي را مشاهده کردند. دو گروه ديگر که شامل گروه ترکيبي با بازخورد 33% و ترکيبي با بازخورد 100% بودند در اين مرحله ابتدا 2 بلوک 12 کوششي مشاهده و سپس 2 بلوک 12 کوششي تمرين بدني اجرا نمودند. آزمودني ها در مرحله يادداري هر 4 گروه 1 بلوک 12 کوششي از يک تکليف با حفظ زمانبندي نسبي يکسان با مرحله اکتساب اجرا کردند.يافته ها: براي تحليل نتايج از تحليل واريانس يک راهه با اندازه گيري هاي مکرر در مرحله اکتساب و تحليل عاملي دوراهه 2×2 براي بررسي داده ها در مرحله يادداري استفاده شد. نتايج در مرحله اکتساب تفاوت معني داري در اثر اصلي بازخورد (P<0.001، F=14.868) و بلوک (P<0.000، F=21.265) در يادگيري زمان بندي نسبي وجود دارد و در مرحله يادداري تفاوت معني داري و در اثر اصلي بازخورد (P<0.007، F=7.989) و نوع تمرين (P<0.008، F=7.495) در يادگيري زمان بندي نسبي وجود دارد.بحث و نتيجه گيري: بر اساس نتايج تحقيق، تمرين ترکيبي موجب افزايش يادگيري زمان بندي نسبي و تمرين مشاهده اي موجب کاهش يادگيري زمان بندي نسبي شد، و در نوع بازخورد، بازخورد 100% موجب کاهش يادگيري زمان بندي نسبي و بازخورد 33% موجب يادگيري زمان بندي نسبي شد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نصری، ل.، و بهرام، ع.، و حمایت طلب، ر. (1393). تاثیر کاهش فراوانی نسبی بازخورد و نوع تمرین بر یادگیری برنامه حرکتی تعمیم یافته در یک تکلیف زمان بندی متوالی. پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی, 10(20), 15-22. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=240338Vancouver : کپی

نصری لاله، بهرام عباس، حمایت طلب رسول. تاثیر کاهش فراوانی نسبی بازخورد و نوع تمرین بر یادگیری برنامه حرکتی تعمیم یافته در یک تکلیف زمان بندی متوالی. پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی. 1393 [cited 2022June29];10(20):15-22. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=240338IEEE : کپی

نصری، ل.، بهرام، ع.، حمایت طلب، ر.، 1393. تاثیر کاهش فراوانی نسبی بازخورد و نوع تمرین بر یادگیری برنامه حرکتی تعمیم یافته در یک تکلیف زمان بندی متوالی. پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی, [online] 10(20), pp.15-22. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=240338. 

 
بازدید یکساله 117 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی