برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه وضعيت موجود جانشين پروري و مديريت استعداد با وضعيت مطلوب آن در نظام آموزش عالي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 
چکیده: 

از آنجا که در سال هاي اخير مفهوم منابع انساني جاي خود را به سرمايه انساني داده است، جذب و استخدام نيروي انساني مستعد و شايسته و جانشين پروري در سازمان ها اهميت مضاعفي پيدا کرده است. هدف از اين پژوهش مقايسه وضعيت موجود برنامه ريزي جانشين پروري و مديريت استعداد با وضعيت مطلوب آن در دانشگاه هاي دولتي شهر تهران بود. روش پژوهش توصيفي از نوع پيمايشي و جامعه آماري آن کارکنان کليه دانشگاه هاي دولتي شهر تهران با رشته هاي مختلف علوم انساني بود که از ميان آنها دانشگاه هاي تهران، علامه طباطبايي، شهيد بهشتي، خوارزمي، الزهراء و تربيت مدرس به صورت تصادفي انتخاب شدند. تعداد افراد جامعه 6572 نفر بود که بر اساس جدول کرجسي و مورگان و با استفاده از نمونه گيري طبقه اي، نمونه اي به حجم 354 نفر انتخاب شد. ابزار پژوهش پرسشنامه 30 سوالي راث ول شامل هفت مولفه در دو وضعيت موجود و مطلوب بود که ميزان پايايي آن با محاسبه آلفاي کرونباخ0.75 برآورد شد. در نهايت، داده هاي 297 پرسشنامه استفاده شد و نرخ بازگشت 83% بود. تجزيه و تحليل داده ها با نرم افزار SPSS و استفاده از روش هاي آمار توصيفي و استنباطي شامل فراواني، ميانگين، آزمون ويلکاکسون و آزمون تحليل واريانس انجام شد. يافته ها نشان داد که ميان وضعيت موجود و مطلوب برنامه جانشين پروري در دانشگاه هاي دولتي شهر تهران، در همه ابعاد، تفاوت معنادار وجود دارد و بعد تعهد نسبت به جانشيني نظام مند در هر دو وضعيت موجود و مطلوب به عنوان مهمترين مولفه شناخته شد. بنابراين، يافته هاي پژوهش نشان دهنده ضرورت وجود برنامه اي براي جانشين پروري کارکنان آموزش عالي و همچنين، ضرورت تعهد و توجه مديران ارشد در خصوص فراهم سازي مقدمات اجراي اين برنامه مانند آگاه ساختن کارکنان از مسووليت هاي شغل فعلي و آينده آنها در موسسات آموزشي است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 287
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی