برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تير 1392 , دوره  26 , شماره  82 ; از صفحه 74 تا صفحه 83 .
 
عنوان مقاله: 

کيفيت عملکرد پرستاران بخش هاي مراقبت ويژه بر اساس مدل سينرژي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: کيفيت ارائه خدمات و توليدات همواره مورد توجه انسان ها بوده است. مدل سينرژي يک چهارچوب واحد را براي توصيف شغل پرستاري، بررسي دقيق عملکردها، بهبود کيفيت عملکرد و ارائه مسير مراقبت ها ارائه مي دهد. مطالعه حاضر با هدف تعيين کيفيت عملکرد پرستاران بخش هاي مراقبت ويژه جهرم و شيراز بر اساس مدل سينرژي انجام شده است.
روش بررسي: اين مطالعه از نوع توصيفي تحليلي بود که در سال 1391 انجام شد. نمونه گيري به صورت سرشماري شامل کليه پرستاران شاغل در بخش هاي ويژه بود. چک ليست کيفيت عملکرد بر اساس مدل سينرژي تهيه و پس از بررسي روايي و پايايي به صورت «خود ارزيابي» توسط پرستاران تکميل شد. نمره عملکرد کل و نيز حيطه هاي مختلف محاسبه شد. به منظور تعيين سطح کيفيت عملکرد، هر حيطه به سه تقسيم شد. جهت تحليل يافته ها، از آزمون هاي ميانگين و انحراف معيار و آزمون هاي مقايسه اي کاي دو، تي مستقل و ويلکاکسون و نرم افزار
SPSS نسخه 16 استفاده گرديد.
يافته ها: نتايج نشان مي دهد پرستاران در حيطه هاي هماهنگي (
99.1±6.02) و فعاليت مراقبتي (97.92±3.6)، بهترين عملکرد و در حيطه هاي تحقيقات باليني (81.98±4.7) و پاسخ به تضاد (85.98±3.8) پايين ترين عملکرد را بيان کردند. ضمنا يافته هاي الحاقي نشان داد که در حيطه هاي ارزيابي باليني، هماهنگي، تفکر سيستمي، پاسخ به تضاد، تحقيقات باليني، تسهيل يادگيري و نيز مجموع عملکرد تفاوت آماري معني داري بين دو گروه پرستاران شيراز و جهرم وجود داشته است. (P<0.05).
نتيجه گيري کلي: مدل سينرژي با توجه به قابليت هاي آن در تعيين استانداردهاي لازم در زمينه توانمندي هاي پرستاران بخش هاي مراقبت ويژه، مي تواند موجب ارتقاء کيفيت عملکرد تيم درماني به خصوص پرستاران و در نتيجه بهبود نتايج، پيش آگهي و رضايت بيماران بخش هاي مراقبت ويژه شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کریم یارجهرمی، م. (1392). کیفیت عملکرد پرستاران بخش های مراقبت ویژه بر اساس مدل سینرژی. نشریه پرستاری ایران, 26(82), 74-83. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=237965Vancouver : کپی

کریم یارجهرمی مهدی. کیفیت عملکرد پرستاران بخش های مراقبت ویژه بر اساس مدل سینرژی. نشریه پرستاری ایران. 1392 [cited 2021July29];26(82):74-83. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=237965IEEE : کپی

کریم یارجهرمی، م.، 1392. کیفیت عملکرد پرستاران بخش های مراقبت ویژه بر اساس مدل سینرژی. نشریه پرستاری ایران, [online] 26(82), pp.74-83. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=237965. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 152 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی