برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
شهريور 1392 , دوره  26 , شماره  83 ; از صفحه 57 تا صفحه 67 .
 
عنوان مقاله: 

ارتباط وضعيت خلقي و کيفيت زندگي در بيماران تحت جراحي پيوند عروق کرونر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: با توجه به افزايش شيوع جراحي پيوند عروق کرونر و نقش برجسته عوامل روانشناختي در کيفيت زندگي و همچنين پيش آگهي و عود اين بيماري، مطالعه حاضر با هدف تعيين ارتباط وضعيت خلقي و کيفيت زندگي در بيماران تحت جراحي پيوند عروق کرونر در سال 90-1389 انجام شد.
روش بررسي: در اين پژوهش مقطعي از نوع همبستگي، 110 بيمار تحت جراحي پيوند عروق کرونر مراجعه کننده به کلينيک بازتواني قلب بيمارستان شهيد چمران شهر اصفهان به روش هدفمند انتخاب شدند. داده ها بوسيله پرسشنامه هاي کيفيت زندگي
SF-36 و وضعيت خلقي POMS جمع آوري شد و با استفاده از آزمون هاي آماري تي مستقل، ضريب همبستگي پيرسون و آناليز کوواريانس توسط نرم افزار SPSS نسخه 18 تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: نمره کلي وضعيت خلقي در واحدهاي مورد پژوهش (36.1) 98.21 و نمره کلي کيفيت زندگي در آن ها (16.1) 60.06 بود. نتايج مطالعه نشان داد که بين نمره وضعيت خلقي با کيفيت زندگي رابطه معکوس وجود داشت (
r=-0.93 و P<0.001)، به اين معني که با بهبود وضعيت خلقي (کاهش نمره وضعيت خلقي) کيفيت زندگي افزايش مي يابد و برعکس.
نتيجه گيري کلي: با توجه به وجود ارتباط معنادار بين نمره وضعيت خلقي و کيفيت زندگي واحدهاي مورد پژوهش در اين مطالعه، شايسته است پرستاران با طراحي و اجراي مداخلات مناسب، زمينه را براي بهبود وضعيت خلقي اين بيماران فراهم کرده و از اين طريق به ارتقاي کيفيت زندگي اين افراد کمک کند. در نهايت پيشنهاد مي شود که وضعيت خلقي و کيفيت زندگي اين بيماران در قالب يک مطالعه طولي نيز بررسي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

شفیعی، ز.، و بابایی، س.، و نظری، ع. (1392). ارتباط وضعیت خلقی و کیفیت زندگی در بیماران تحت جراحی پیوند عروق کرونر. نشریه پرستاری ایران, 26(83), 57-67. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=237952Vancouver : کپی

شفیعی زهرا، بابایی سیما، نظری عبداله. ارتباط وضعیت خلقی و کیفیت زندگی در بیماران تحت جراحی پیوند عروق کرونر. نشریه پرستاری ایران. 1392 [cited 2021April12];26(83):57-67. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=237952IEEE : کپی

شفیعی، ز.، بابایی، س.، نظری، ع.، 1392. ارتباط وضعیت خلقی و کیفیت زندگی در بیماران تحت جراحی پیوند عروق کرونر. نشریه پرستاری ایران, [online] 26(83), pp.57-67. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=237952>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 62 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی