برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مطالعه كاريوتيپي و مورفولوژيكي جمعيتهايي از گياه مرتعي بروموس (Bromus tomentellus)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

12 جمعيت گياهي از يکي از گونه هاي بروموس (Bromus tomentellus) که از نقاط مختلف کشور جمع آوري شده بودند مورد مطالعات مورفولوژيک و اندازه گيري هاي مختلف کروموزومي قرار گرفتند. داده هاي حاصل از اين بررسيها ابتدا در قالب طرح آماري جداگانه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و پس از حصول اطمينان از تفاوتهاي معني دار آماري بين جمعيتها از نظر صفات مورفولوژيک و نيز کروموزومي، اطلاعات حاصل مورد تجزيه و تحليلهاي تکميلي قرار گرفتند. جمعيتها از نظر ابعاد مختلف کروموزومي دسته بندي شدند و سپس همبستگي بين جمعيتها از نظر ويژگيهاي کاريوتيپي مورد بررسي قرار گرفت. از روش تجزيه خوشه هاي نيز جهت دسته بندي جمعيتها بر مبناي صفات مورفولوژيک و صفات کاريوتيپي استفاده گرديد و جمعيتهايي که از نظر اين ويژگيها کمترين و بيشترين تشابه را داشتند شناسايي گرديدند. تعدادي از پارامترهاي آماري مورد استفاده در سنجش تقارن کاريوتيپي نيز مورد محاسبه قرار گرفتند و بر مبناي آنها متقارن ترين و نامتقارن ترين کاريوتيپها شناسايي گرديدند. با توجه به نتايج تجزيه واريانس داده هاي مورفولوژيک، جمعيتها از نظر کليه صفات با يکديگر تفاوت معني دار از خود نشان دادند. همينطور جمعيتهاي مورد مطالعه و نيز کروموزومهاي مختلف هر جمعيت از نظر اکثر صفات کاريوتيپي اندازه گيري شده با يکديگر تفاوت داشتند و بين اين دو فاکتور نيز اثر متقابل مشاهده گرديد. جمعيتها از نظر طول کل کروموزوم با يکديگر همبستگي بالايي نشان دادند ولي از نظر نسبت بازوي بلند به بازوي کوتاه اختلافاتي بين تعدادي از جمعيتها مشاهده گرديد. دندروگرامهاي حاصل از تجزيه خوشه اي بر مبناي صفات مورفولوژيک و ويژگيهاي کروموزومي بجز در بعضي از موارد جزئي روند مشابهي در دسته بندي جمعيتها نشان ندادند. با استفاده از نتايج حاصل از تجزيه خوشه اي، دورترين جمعيتها از نظر ويژگيهاي کاريوتيپي که ممکن است با يکديگر داراي ناسازگاريهاي کروموزومي باشند و در صورت استفاده در پروژه هاي اصلاحي منجر به ايجاد ناباروري نسبي در نتاج گردند نيز تعيين گرديدند. همينطور دورترين جمعيتها از نظر ويژگيهاي مورفولوژيک که مي توانند منشا تنوع ژنتيکي در پروژه هاي مذکور باشند نيز تعيين شدند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

میرزایی ندوشن، ح.، و زبرجدی، ع.، و کریم زاده، ق. (1381). مطالعه کاریوتیپی و مورفولوژیکی جمعیتهایی از گیاه مرتعی بروموس (Bromus tomentellus) . پژوهش و سازندگی, 15(1 (پی آیند 54) در منابع طبیعی), 22-27. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=23602Vancouver : کپی

میرزایی ندوشن حسین، زبرجدی علیرضا، کریم زاده قاسم. مطالعه کاریوتیپی و مورفولوژیکی جمعیتهایی از گیاه مرتعی بروموس (Bromus tomentellus) . پژوهش و سازندگی. 1381 [cited 2021November27];15(1 (پی آیند 54) در منابع طبیعی):22-27. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=23602IEEE : کپی

میرزایی ندوشن، ح.، زبرجدی، ع.، کریم زاده، ق.، 1381. مطالعه کاریوتیپی و مورفولوژیکی جمعیتهایی از گیاه مرتعی بروموس (Bromus tomentellus) . پژوهش و سازندگی, [online] 15(1 (پی آیند 54) در منابع طبیعی), pp.22-27. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=23602. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 65 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی