برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1393 , دوره  17 , شماره  3 ; از صفحه 41 تا صفحه 56 .
 
عنوان مقاله: 

نانوکورکومين دندروزومي بيان ژن MEG3 را در رده سلولي گليوبلاستوما U87MG افزايش مي دهد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* ایران، تهران، کدپستی: 1411713116، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم زیستی، گروه ژنتیک
 
چکیده: 

هدف: گليوبلاستوما يک تومور تهاجمي از سيستم عصبي مرکزي است. درمان اپي ژنتيکي سرطان براي برگرداندن برخي از نواقص سرطان به دليل قابليت برگشت پذيري تغييرات اپي ژنتيک، بالقوه مفيد است. MEG3 يک lncRNA است که در بسياري از بافت هاي طبيعي بيان مي شود. متيلاسيون ناحيه پروموتري آن منجر به کاهش بيان اين ژن در گليوبلاستوما مي شود. ترکيبات غذايي زيست فعال شامل کورکومين توانايي بالايي در تغيير متيلاسيونDNA  دارد. در اين مطالعه نقش اپي ژنتيکي کورکومين دندروزومي يا نانوکورکومين در افزايش بيان MEG3 بررسي شد.
مواد و روش ها: در بررسي حاضر ورود نانوکورکومين به سلول هاي
U87MG با استفاده از خاصيت ذاتي فلورسانس کورکومين بررسي شد. سپس آزمون MTT به منظور ارزيابي اثر دندروزوم و نانوکورکومين روي زيست مانايي سلول انجام شد. توانايي نانوکورکومين براي تقويت بيان MEG3 با اثر روي تنظيم متيلاسيون DNA، با مطالعه بيان نسبي MEG3 و DNA متيل ترانسفرازها شامل DNA متيل ترانسفراز 1،3A  و 3B توسط PCR کمي و نيمه کمي ارزيابي شد.
نتايج: ورود نانوکورکومين به سلول هاي
U87MG نشان داده شد. نانوکورکومين به طور معني داري در حالت وابسته به غلظت و زمان مسبب مرگ سلول هاي U87MG شد، هرچند دندروزوم اثر سمي معني داري روي سلول ها در طيف غلظت آزمايش شده نشان نداد. داده هاي حاصل از سنجش نسبي بيان ژن ها نشان دهنده افزايش بيان ژن MEG3 و کاهش بيان DNA متيل ترانسفراز (P<0.05) 3B و عدم تغيير بيان معني دار DNA متيل ترانسفراز 1، 3A در U87MG بود.
نتيجه گيري: اطلاعات حاصل از مطالعه نشان مي دهد نانوکورکومين ژن هاي مهارگر تومور که به طور اپي ژنتيکي خفته است را از طريقي مبهم بيدار مي کند. به هر حال رخداد هيپومتيلاسيون به دنبال کاهش بيان
DNA متيل ترانسفراز يا فعال سازي دمتيلاسيون DNA در اين سلول ها رخ مي دهد و پس از آن ژن هاي مهارگر توموري چون  MEG3يک تنظيم کننده رشد سلولي افزايش بيان مي يابد؛ بنابراين نانوکورکومين ويژگي هاي مفيدي در درمان اپي ژنتيکي گليوبلاستوما دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 135
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی