برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارتباط طول مراحل زايماني با نوع زايمان در زنان نخست زا در دو گروه زايمان فيزيولوژيک و مرسوم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: طولاني شدن مراحل زايمان، منجر به ايجاد پيامدهاي نامطلوب زايماني شامل افزايش زايمان سزارين، بستري نوزاد در بخش مراقبت هاي ويژه، عفونت بعد از زايمان و افزايش بار اقتصادي بر مردم و جامعه مي شود. مطالعه حاضر با هدف بررسي ارتباط طول مدت مراحل زايماني با نوع زايمان (فيزيواوژيک يا مرسوم) در زنان نخست زا انجام شد.
روش کار: اين مطالعه کارآزمايي باليني يک سوکور در سال 91-1390 بر روي 370 مادر نخست زا در بيمارستان شهيد نوراني تالش انجام شد. افراد به صورت تصادفي در دو گروه 185 نفره جهت انجام زايمان فيزيولوژيک و مرسوم قرار گرفتند. اطلاعات مورد نياز در اين مطالعه از طريق مشاهده سير زايمان، مصاحبه با مادران و مطالعه مندرجات پرونده آن ها گردآوري شد. ابزار جمع آوري اطلاعات، چک ليستي شامل مشخصات واحدهاي پژوهش، فرم پارتوگراف، ارزيابي مراحل اول، دوم و سوم بود. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS (نسخه 13) و آزمون هاي تي و کاي اسکوئر انجام شد. ميزان p کمتر از 0.05 معني دار در نظر گرفته شد.
يافته ها: دو گروه از نظر ميانگين طول مدت مرحله اول و دوم زايمان اختلاف معني داري داشتند (p<0.001). طول مرحله اول و دوم زايمان در گروه زايمان فيزيولوژيک (421.23±123.48) طولاني تر از گروه زايمان مرسوم (243.45±131.28) بود (p<0.001). اما دو گروه از نظر ميانگين طول مدت مرحله سوم تفاوت آماري معني داري نداشتند (p=0.72). ميزان زايمان طبيعي با اپي زياتومي (%44.9) و سزارين (%35.1) در گروه زايمان مرسوم بيشتر از ميزان زايمان طبيعي با اپي زياتومي (%18.9) و سزارين (%11.4) در گروه زايمان فيزيولوژيک بود (p<0.001). زايمان طبيعي بدون اپي زياتومي در گروه زايمان فيزيولوژيک (%69.7) بيشتر از گروه زايمان مرسوم (20%) بود که دو گروه از اين نظر اختلاف آماري معني داري داشتند (p<0.001).
نتيجه گيري: بر خلاف زايمان مرسوم، با افزايش طول مدت مراحل زايماني در گروه زايمان فيزيولوژيک، ميزان زايمان سزارين کاهش و زايمان طبيعي افزايش يافت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 255
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی