برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

رابطه مولفه هاي سهل انگاري اجتماعي و هويت اجتماعي با عملکرد تحصيلي دانشجويان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روان شناسی، دانشگاه پیام نور
 
چکیده: 

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه مولفه هاي سهل انگاري اجتماعي و هويت اجتماعي با عملکرد تحصيلي در دانشجويان بود.
روش: پژوهش از نوع همبستگي و نمونه شامل 200 دانشجوي دانشگاه پيام نور مرکزبوکان بود که با روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه هاي سهل انگاري اجتماعي، هويت اجتماعي و پيشرفت تحصيلي پاسخ دادند. داده ها با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: نتايج نشان داد که بين سهل انگاري اجتماعي با هويت اجتماعي همبستگي منفي و معني داري وجود دارد. هر دو زير مقياس آن بعد فردي و بعد جمعي هويت با سهل انگاري همبستگي منفي و معني داري وجود دارد. سهل انگاري اجتماعي با عملکرد تحصيلي همبستگي منفي و معنادارحاصل شد، بي تفاوتي بعنوان يکي از مولفه هاي سهل انگاري اجتماعي نيز باعملکرد تحصيلي همبستگي منفي و معنادار بدست آمد، اما بعد ديگر سهل انگاري اجتماعي بنام توجه به خود با عملکرد تحصيلي رابطه معنادار حاصل نشد. همچنين هويت اجتماعي با عملکرد تحصيلي همبستگي مثبت و معني داري وجود دارد و همچنين بين بعد جمعي و فردي هويت با عملکرد تحصيلي رابطه مثبت و معني داري وجود دارد.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج پژوهش مي توان گفت که سهل انگاري اجتماعي رابطه منفي و معناداري با هويت اجتماعي و عملکرد تحصيلي دارد، در حالي که هويت اجتماعي رابطه مثبت و معنادار با عملکرد تحصيلي دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 328
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی