برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه تفکر انتقادي و عوامل زمينه ساز آن در دانشجويان پرستاري و پرستاران شاغل در بيمارستان هاي منتخب دانشگاه علوم پزشکي زنجان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* زنجان، دانشگاه علوم پزشکی، گروه پرستاری
 
چکیده: 

زمينه و هدف: تفکر انتقادي در واقع فرآيند تفکري است که شالوده و اساس حل مساله و تصميم گيري باليني است. اين فرآيند يکي از ملزومات عملکرد حرفه اي پرستاران بشمار مي آيد. پژوهش حاضر با هدف بررسي و مقايسه تفکر انتقادي و عوامل زمينه ساز آن در ميان دانشجويان پرستاري و پرستاران شاغل انجام گرفته است.
روش بررسي: اين پژوهش يک مطالعه توصيفي- مقايسه اي است که در کل 100 نفر به روش نمونه گيري آسان از جامعه دانشجويان پرستاري (50 نفر) و پرستاران شاغل (50 نفر) در بيمارستان هاي آموزشي شهر زنجان انتخاب گرديدند. ابزار گردآوري داده ها، آزمون بررسي مهارت هاي تفکر انتقادي کاليفرنيا فرم
B و آزمون بررسي عوامل زمينه ساز تفکر انتقادي کاليفرنيا بود. داده ها با استفاده از آزمون T-test و ضريب همبستگي پيرسون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: ميانگين نمرات بدست آمده از آزمون مهارت هاي تفکر انتقادي دانشجويان پرستاري (9.02) و شاغلين (12.68) بود، که با استفاده از آزمون
t مستقل تفاوت معني داري بين دو گروه (p=0.002) مشاهده گرديد. اما در ميانگين نمرات آزمون عوامل زمينه ساز تفکر انتقادي بين دانشجويان و پرستاران شاغل اختلاف معني داري (p=0.47) وجود نداشت. بين نمرات کل آزمون مهارت تفکر انتقادي و نمرات کل آزمون عوامل زمينه ساز همبستگي معني داري ديده نشد (r=0.071).
نتيجه گيري: کسب مهارت و تجربه در محيط بيمارستاني احتمالا مي تواند در ميزان مهارت تفکر انتقادي پرستاران تاثير گذار باشد و از طرف ديگر با توجه به اينکه هيچکدام از دو گروه موفق به کسب حداقل نمره استاندارد در هر دو آزمون نشده اند، مي توان بر لزوم بازنگري در استراتژي هاي آموزشي فعلي و به کارگيري روش هاي مديريتي با مشارکت فعال پرستاران تاکيد کرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 91
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی