برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه تاثير زمان نگهداري بر تغييرات ابعادي دو نوع مختلف ماده قالبگيري آلژينات (گلچاي و باير)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش پروتزهای دندانی متحرک، واحد دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، نیستان دهم، پاسداران، تهران، ایران
 
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به کاربرد زياد ماده قالبگيري آلژينات در دندانپزشکي و وجود انواع مختلف ساخت داخل و وارداتي در بازار، بررسي و کنترل کيفيت و خصوصيات اين مواد از اولويت برخوردار است. هدف از مطالعه حاضر تعيين ثبات ابعادي قالبهاي تهيه شده از آلژينات ايراني گلچاي و آلژينات ساخت کارخانه باير آلمان (به عنوان نوع استاندارد) بعد از نگهداري در محيط مرطوب به مدت زمان صفر، 12 دقيقه و 60 دقيقه بوده است.
مواد و روش ها: تحقيق به روش تجربي آزمايشگاهي با 60 قالبگيري از يک مدل آکريلي فک پائين انجام شد (30 قالب براي هر نوع آلژينات). براي هر وقفه زماني 10 قالب از دو نوع آلژينات گلچاي و باير اختصاص داده شد. قالبها به مدت صفر، 12 و 60 دقيقه در محيط مرطوب نگهداري و سپس با گچ استون ريخته شدند. بعد مزيوديستالي، ارتفاع اکلوزوژنژيوالي و فاصله بين قوسي کستهاي گچي با استفاده از کوليس ديجيتالي با دقت 0.01 ميلي متر اندازه گيري شدند. اندازه گيري هاي بدست آمده در مورد سه متغير بعد در هر دو نوع آلژينات و در هر يک از زمانهاي مورد مطالعه با استفاده از آزمون آناليز واريانس يک طرفه و
student t test و در سطح معناداري 05/0 انجام شد. به منظور بررسي اثر زمان، نوع آلژينات مصرفي و اثر متقابل دو متغير از آزمون آناليز واريانس دو طرفه استفاده گرديد.
يافته ها: نتايج نشان داد نمونه هاي آلژيناتهاي گلچاي و باير از نظر متغيرهاي بعد مزيوديستالي، ارتفاع اکلوزوژنژوالي و فاصله بين قوسي تفاوت آماري معني داري ندارد. (P>0.064) همچنين ثبات ابعادي قالبهاي دو گروه آلژينات بعد از نگهداري در محيط مرطوب به مدت صفر، 12 و 60 دقيقه يکسان بوده و تفاوت معني داري نداشت (P<0.05).
نتيجه گيري: به نظر مي رسد قالب هاي تهيه شده با آلژينات گلچاي در طي زمان و در شرايط مرطوب، تغييرات ابعادي مشابه آلژينات باير را دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 144
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی