برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

شناسايي عوامل موثر بر توسعه مهارت هاي کارآفريني در تعاوني هاي زنان روستايي استان فارس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 
چکیده: 

تحقيق حاضر باهدف شناسايي عوامل موثر بر توسعه مهارت هاي کارآفريني در تعاوني هاي زنان روستايي استان فارس انجام شده است. اين پژوهش از نوع کاربردي و به روش توصيفي، همبستگي و علي–ارتباطي است که به شيوه پيمايش جمع آوري شده است. ابزار اصلي تحقيق پرسشنامه بود که منظور بررسي روايي، در اختيار اساتيد راهنما، مشاور و کارشناسان صاحب نظر قرار گرفت و براي سنجش پايايي پرسشنامه نيز آزمون مقدماتي از طريق تکميل 30 پرسشنامه به عمل آمد. جامعه آماري تحقيق حاضر، شامل کليه اعضا تعاوني هاي زنان روستايي واقع در شهرستان هاي خرم بيد، آباده، شيراز، داراب و فسا مي باشد که تعداد آن ها در مجموع 3142 نفر بود. از بين آن ها بر اساس فرمول کوکران 140 نفر به عنوان نمونه و به روش نمونه گيري طبقه اي با انتساب متناسب انتخاب شدند. تجزيه وتحليل آماري پس از استخراج داده ها با استفاده از نرم افزار SPSSv16 مورد پردازش قرار گرفت. نتايج حاصل از ضريب همبستگي پيرسون نشان مي دهد که بين عوامل روان شناختي، آموزشي، اقتصادي، اجتماعي-فرهنگي و سياست گذاري با توسعه مهارت هاي کارآفريني رابطه مثبت و معني داري در سطح 99 درصد وجود دارد. همچنين رابطه بين متغيرهاي عوامل مديريتي و عوامل فني با متغير توسعه مهارت هاي کارآفريني در سطح 95 درصد مثبت و معني دار شده است. نتايج تحليل رگرسيون چند متغيره حاکي از آن است که عوامل آموزشي، روان شناختي، مديريتي و اقتصادي 50 درصد از تغييرات متغير وابسته (توسعه مهارت هاي کارآفريني) را تبيين مي کنند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

حسینی، ط.، و لشگرآرا، ف. (1393). شناسایی عوامل موثر بر توسعه مهارت های کارآفرینی در تعاونی های زنان روستایی استان فارس. پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی, 7(2 (پیاپی 26)), 13-33. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=227159Vancouver : کپی

حسینی طیبه، لشگرآرا فرهاد. شناسایی عوامل موثر بر توسعه مهارت های کارآفرینی در تعاونی های زنان روستایی استان فارس. پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی. 1393 [cited 2021April13];7(2 (پیاپی 26)):13-33. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=227159IEEE : کپی

حسینی، ط.، لشگرآرا، ف.، 1393. شناسایی عوامل موثر بر توسعه مهارت های کارآفرینی در تعاونی های زنان روستایی استان فارس. پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی, [online] 7(2 (پیاپی 26)), pp.13-33. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=227159>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 347 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی