برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1393 , دوره  11 , شماره  2 ; از صفحه 179 تا صفحه 186 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه تفکر انتقادي با سبک هاي يادگيري در دانشجويان تحصيلات تکميلي پرستاري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز مطالعات و توسعه، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ابتدای بلوار هفت باغ، کرمان، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: پرستاران جهت ارايه خدمات و آموزش هدفمند نيازمند تفکر انتقادي هستند. ضعف تفکر انتقادي در ميان دانشجويان گوياي آن است که آموزش پرستاري در دستيابي به اهداف حرفه اي چندان موفق عمل نکرده است و پرورش دانشجويان پرستاري و پرستاران متفکر همچنان به عنوان يک چالش جدي مطرح مي باشد. بر اين اساس، در سال هاي اخير توجه به سبک هاي يادگيري و روش هاي نوين و خلاق آموزشي مبتني بر يادگيري معني دار و تسهيل کننده تفکر انتقادي مثل روش هاي تدريس دانشجو محور جايگزين رويکردهاي سنتي تدريس شده است. اين مطالعه با هدف تعيين رابطه تفکر انتقادي با سبک هاي يادگيري دانشجويان تحصيلات تکميلي پرستاري دانشگاه علوم پزشکي کرمان طراحي گرديد.
روش کار: تحقيق حاضر يک مطالعه توصيفي - تحليلي از نوع همبستگي بود و جامعه آماري آن را 90 نفر از دانشجويان پرستاري در مقطع تحصيلات تکميلي (کارشناسي ارشد و دکتري) دانشگاه علوم پزشکي کرمان در سال 91-1390 تشکيل دادند. ابزار پژوهش، پرسش نامه تفکر انتقادي کاليفرنيا فرم ب (
California critical thinking skill tes يا CCTST) و پرسش نامه سبک هاي يادگيري Kolb بود.
يافته ها: بين سبک هاي يادگيري و تفکر انتقادي ارتباط آماري معني داري وجود داشت (
P<0.001به طوري که سبک همگرا بيشترين و سبک انطباق يابنده کمترين ميانگين تفکر انتقادي را به خود اختصاص داد. به طوري که سبک همگرا (04.13±67.2) بيشترين و سبک انطباق يابنده (82.3±33.1) کمترين ميانگين تفکر انتقادي را داشتند.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج مطالعات انجام شده، مي توان بر لزوم بازنگري در استراتژي هاي آموزشي فعلي و استفاده بيشتر از استراتژي هاي فعال تدريس با توجه به سبک هاي يادگيري فراگيران جهت بهبود وضعيت تفکر انتقادي تاکيد کرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 300
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی