برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط سلامت روان و موفقيت تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي قم، سال 1390

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: سلامت روان از مولفه هاي موثر بر ابعاد مختلف زندگي است، و توجه به اين مساله در وضعيت تحصيلي دانشجويان به عنوان سرمايه هاي جامعه، از اهميت ويژه اي برخوردار است. اين مطالعه با هدف تعيين ارتباط سلامت روان و موفقيت تحصيلي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي قم در سال 1390 صورت گرفت.
روش بررسي: اين مطالعه به روش توصيفي - مقطعي بر روي 240 نفر از دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي قم انجام شد. نمونه ها به روش تصادفي طبقه بندي شده از ميان دانشجويان رشته هاي پزشکي، بهداشت، پرستاري و مامايي انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها مشتمل بر دو بخش، شامل اطلاعات فردي دانشجويان و پرسشنامه استاندارد سلامت روان
GHQ ، 28 سوالي بود. دانشجويان داراي معدل بالاي 14 به عنوان دانشجوي موفق در نظر گرفته شدند. داده ها با کمک آزمون هاي آمار توصيفي، مجذور کاي دو و همبستگي پيرسون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. سطح معني داري 0.05 در نظر گرفته شد.
يافته ها: اکثريت دانشجوياني که از سلامت روان برخوردار بودند (62.7%)، معدل بالاي 14 داشتند. همچنين بين موفقيت تحصيلي و سلامت روان دانشجويان، رابطه معني داري وجود نداشت (
p>0.05). بين ابعاد سلامت روان و معدل تحصيلي، ارتباط معني دار آماري مشاهده نشد (p>0.05). ارتباط بين سلامت روان با وضعيت اقتصادي معني دار بود (p<0.05).
نتيجه گيري: با توجه به نتايج اين مطالعه و نظر به عدم ارتباط سلامت روان و موفقيت تحصيلي، انجام تحقيقات بيشتر در خصوص شناخت ساير ابعاد سلامت و عوامل موثر در وضعيت تحصيل ضروري است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 307
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی