برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تحليل شکاف بين ادراکات و انتظارات دانشجويان از کيفيت خدمات آموزشي با استفاده از مدل سروکوال

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: ارزيابي خدمات آموزشي ارائه شده به دانشجويان و تعيين ميزان اختلاف بين وضع موجود و مورد انتظار مي تواند زمينه تدوين برنامه هاي ارتقاي کيفيت خدمات آموزشي را فراهم آورد. اين مطالعه با هدف ارزيابي کيفيت خدمات آموزشي در دانشگاه علوم پزشکي شاهرود در سال 1389 انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه مقطعي، 274 نفر از دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي شاهرود به روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند. ابزار گرد آوري داده ها پرسشنامه استاندارد سروکوال (Servqual) بود. پرسشنامه 27 سوالي شامل دو بخش دموگرافيک و ابعاد پنج گانه کيفيت خدمات آموزشي بود که به صورت خودايفا تکميل شد. داده ها با استفاده از آزمون هاي تي مستقل، تي زوجي و آناليز واريانس يک طرفه تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: در تمامي ابعاد کيفيت خدمات آموزشي و عبارات مربوط به سنجش آن، شکاف کيفيت وجود داشت. بيشترين شکاف کيفيت در بعد پاسخگويي (1.45-) و کمترين شکاف در بعد تضمين (1.14-) مشاهده شد. ميانگين نمره شکاف کيفيت خدمات آموزشي دانشجويان دختر در تمام ابعاد پنج گانه کيفيت، بيشتر از دانشجويان پسر برآورد شد که اين اختلاف از نظر آماري معني دار بود (
p<0.001)
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد انتظارات دانشجويان در تمامي ابعاد خدمت برآورده نمي شود. لذا پاسخگويي، مشتري مداري، بهبود فرآيندهاي انجام کار، بهسازي فضاي فيزيکي و توجه به ساير ابعاد در برنامه ريزي ها مي تواند نقش موثري در ارتقاي کيفيت خدمات آموزشي داشته باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 382
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی