برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ويژگي هاي روان سنجي مقياس نشخوار خشم در دانشجويان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* خوزستان، اهواز، دانشگاه شهید چمران، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، گروه روان شناسی بالینی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: پس از واقعه خشم آلود، ما افکار تکرارشونده اي را تجربه مي کنيم که براي مدت هاي طولاني، ذهن ما را مشغول مي کند و اين خود، با پيامدهاي روان شناختي منفي همراه است. هدف پژوهش حاضر، بررسي ويژگي هاي روان سنجي مقياس نشخوار خشم در ميان دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي، نمونه شامل 273 نفر از دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز بود که با روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي طبقه اي انتخاب شدند. براي اندازه گيري پايايي مقياس، از سه روش آلفاي کرونباخ، تنصيف اسپيرمن- براون و گاتمنو و براي اندازه گيري روايي نيز از تحليل عامل تاييدي و روايي همزمان استفاده شد. براي تحليل داده ها از نرم افزارهاي
Spss نسخه 19 و Amose نسخه 20 استفاده و سطح معناداري آزمون نيز 0.05 در نظر گرفته شد.
يافته ها: يافته هاي پژوهش حاکي از روايي و پايايي مطلوب مقياس مذکور است (مقدار
0.63 = RMSEA و پايايي به روش آلفاي کرونباخ، تنصيف اسپيرمن- براون و گاتمن، به ترتيب برابر 0.90، 0.85 و 0.84 محاسبه شد). همچنين نتايج تحليل عامل تاييدي، نشان داد که مدل چهار عاملي مقياس نشخوار خشم در جامعه دانشجويان برازش دارد.
نتيجه گيري: در مجموع نتايج مطالعه حاضر، شواهدي را براي صحت روايي و پايايي قابل قبول مقياس نشخوار خشم در دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز فراهم آورده است که مي تواند در پژوهش هاي آينده نيز به کار رود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 127
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی