برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مراحل تغيير و ميزان پيش بيني کنندگي سازه خودکارآمدي در انجام رفتار خودآزمايي پستان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر تهران سال 1390

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: سرطان پستان، يکي از شايع ترين سرطان ها در زنان به شمار مي رود و تشخيص زودهنگام بيماري، نقش مهمي در پيش آگهي دارد. خودآزمايي پستان، يک روش ساده براي تشخيص زودرس است. عوامل مختلفي در انجام خودآزمايي پستان موثر هستند. خودکارآمدي، عامل پيش بيني کننده مهمي در تصميم گيري افراد در انجام رفتارهاي بهداشتي مي باشد. مطالعه حاضر با هدف تعيين خودکارآمدي زنان در مورد خودآزمايي پستان و ارتباط آن با سطح تغيير رفتار بر اساس الگوي بين نظريه اي انجام شد.
روش کار: اين مطالعه توصيفي تحليلي و مقطعي در سال 1390 بر روي 203 نفر از زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر تهران انجام شد. اطلاعات توسط پرسشنامه محقق ساخته که شامل سه بخش: فردي، سازه خودکارآمدي و سوالات تعيين مراحل تغيير رفتار بود، جمع آوري شد. داده ها پس از گردآوري با استفاده از نرم افزار آماري
SPSS (نسخه 16) و آزمون هاي آماري کاي دو، تي مستقل، همبستگي اسپيرمن و رگرسيون لوجستيک مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. ميزان p کمتر از 0.05 معني دار در نظر گرفته شد.
يافته ها: بين سطح تحصيلات زنان و انجام خودآزمايي پستان ارتباط معني داري وجود نداشت (
p=0.65)، ولي بين وضعيت شغلي افراد و مرحله تغيير رفتار خودآزمايي پستان ارتباط معناداري مشاهده شد (p<0.018به گونه اي که احتمال انجام خودآزمايي پستان در زنان خانه دار، 2.64 برابر بيشتر از زنان شاغل بود. همچنين بين خودکارآمدي زنان مورد مطالعه و مراحل انجام خودآزمايي پستان ارتباط معني داري وجود داشت (p<0.001) و احتمال انجام خودآزمايي پستان در زناني که خودکارآمدي بالاتري داشتند، 1.17 برابر بيشتر از ساير زنان بود.
نتيجه گيري: با تقويت خودکارآمدي در زنان، رفتار خودآزمايي پستان در آنان افزايش مي يابد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 160
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی