مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
آبزيان :   1373 , دوره  - , شماره  8 ; از صفحه 10 تا صفحه 13 .
 
عنوان مقاله: 

ماهي سفيد درياي خزر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است