برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1393 , دوره  4 , شماره  14 ; از صفحه 31 تا صفحه 39 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير عصاره هيدرواکسي گزنه برتغييرات هورمون تسترون و اسپرماتوژتر در موش صحرايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* باشگاه پژوهشگران جوان، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: افزايش بي رويه جمعيت در جهان امروز يک مساله پيچيده و بحراني براي آينده است. هم چنين شواهد نشان از افزايش گياهان قابل دسترس و سودمندي دارد که داراي پتانسيل ضد باروري و تنظيم کننده توليدمثل در مردان هستند.
با توجه به ترکيبات موجود در گزنه و کاربرد گسترده آن، اطلاعات اندکي در مورد تاثير عصاره گزنه بر بيضه وجود دارد. لذا در تحقيق حاضر تاثير عصاره هيدروالکلي گياه گزنه
(Urtica dioica) بر محور هيپوفيز- گناد يعني ميزان هورمون هاي FSH، LH و تستوسترون و اسپرماتوژنز و بافت شناسي بيضه ها مورد بررسي قرار گرفت.
روش کار: 40 سر موش صحرايي نر بالغ از نژاد ويستار با وزن تقريبي 5
±195 گرم به 5 گروه 8 تايي تقسيم شدند. حيوانات گروه هاي تجربي به ترتيب مقادير 75، 25، 50 ميلي گرم بر کيلو گرم عصاره گزنه را به صورت داخل صفاقي به مدت 28 روز دريافت کردند. گروه شاهد فقط حلال دارو (آب مقطر) دريافت کرد و گروه کنترل بجز آب و غذا هيچ ماده اي دريافت نکرد. از تمام گروه ها در پايان روز 28 خونگيري به عمل آمد. از نمونه هاي خوني جمع آوري شده براي اندازه گيري غلظت سرمي هورمونهاي FSH، LH و تستوسترون استفاده شد. هم چنين از بيضه ها مقاطع بافتي تهيه گرديد و تغييرات بافتي بين گروه هاي تجربي و کنترل نيز بررسي شد. نتايج به دست آمده با استفاده از آناليز واريانس يک طرفه ANOVA و t-test ارزيابي شد.
نتايج: نتايج به دست آمده نشان مي دهد، ميزان 75 ميلي گرم بر کيلوگرم از عصاره هيدروالکلي گزنه، سطح تستوسترون سرم خون را در مقايسه با گروه کنترل در سطح آماري
P≤0.05 بطور معني داري کاهش مي دهد. ميزان هورمون هاي FSH و LH بين گروه هاي تجربي و کنترل اختلاف معني داري نشان نداد. بررسي مقاطع بافتي نشان مي دهد تراکم اسپرم، تعداد سلول هاي اسپرماتوگوني، اسپرماتوسيت اوليه، اسپرماتيد و لايديگ در گروه تجربي دريافت کننده 75 ميلي گرم بر کيلوگرم کاهش معني داري نسبت به گروه کنترل دارد. همچنين وزن بدن و وزن بيضه ها در گروه هاي دريافت کننده ميزان 75 و 50 ميلي گرم بر کيلوگرم از عصاره هيدروالکلي گياه گزنه در مقايسه با گروه کنترل نيز در سطح آماري P≤0.05 داراي کاهش معني دار مي باشد.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج به دست آمده و بررسي ديگر محققين احتمالا عصاره گزنه با دارا بودن ترکيبات فيتواسترول و فيتواستروژني خاصيت ضد آندروژني داشته و ميزان تستوسترون را کاهش مي دهد. در بررسي بافت شناسي تغييرات مورفولوژيکي در لوله هاي اسپرم ساز، تخريب سلول هاي بينابيني و نيز تحليل اپيتليوم زاينده اسپرم ساز مشاهده شد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 1096
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی