برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1392 , دوره  4 , شماره  15 ; از صفحه 95 تا صفحه 112 .
 
عنوان مقاله: 

امنيت سازي با توسعه پايدار در مناطق مرزي (مطالعه موردي، شهر مريوان)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه امام حسین، تهران، ایران
 
چکیده: 

اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ و رواج ﻧﺎ اﻣﻨﻲ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺷﻬﺮﻫﺎ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻣﻨﻴﺖ سازي، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮآن و راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺗﻘﻮﻳﺖ اﻣﻨﻴﺖ در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺿﺮورت ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺮزي از ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﺣﻔﻆ و ﮔﺴﺘﺮش اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزي دﻏﺪﻏﻪ ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ داراي ﻣﺮزﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮک ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎن ﺧﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ در زﻣﻴﻨﻪ اﻣﻨﻴﺖ سازي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزي ﺑﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزي ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻓﺮاوان دارﻧﺪ. در ﺣﻘﻴﻘﺖ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻣﻨﻴﺖ مناطق ﻣﺮزي را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزي اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻼش ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﺒﺮد اﺳﺎﺳﻲ ﺣﻔﻆ و ﮔﺴﺘﺮش اﻣﻨﻴﺖ مناطق ﻣﺮزي ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزي ﻛﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه ﺑﭙﺮدازد. اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از نوع کاربردي و از روش ﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ، که اطلاعات از طريق منابع کتابخانه اي، و اسنادي و منابع اينترنتي و مشاهدات ميداني جمع آوري شده در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎ در ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزي، ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮزي ﺷﻬﺮ مريوان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي، ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺮزي ﺑﻮدن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻀﺎﻳﻲ، ﻣﻜﺎﻧﻲ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد. و در نهايت به اين نتيجه منتج شده است ﻛﻪ توسعه پايدار ارمغان امنيت و امنيت پايدار ارمغان توسعه است و اﻣﻜﺎﻧﺎت در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻟﮕﻮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺸﺪه و در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي اﻳﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺨﺸﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزي ﺑﻲ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کریمی، م.، و وفایی، ع. (1392). امنیت سازی با توسعه پایدار در مناطق مرزی (مطالعه موردی, شهر مریوان). پژوهش و برنامه ریزی شهری, 4(15), 95-112. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=220726Vancouver : کپی

کریمی مرتضی، وفایی علی اکبر. امنیت سازی با توسعه پایدار در مناطق مرزی (مطالعه موردی, شهر مریوان). پژوهش و برنامه ریزی شهری. 1392 [cited 2021July24];4(15):95-112. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=220726IEEE : کپی

کریمی، م.، وفایی، ع.، 1392. امنیت سازی با توسعه پایدار در مناطق مرزی (مطالعه موردی, شهر مریوان). پژوهش و برنامه ریزی شهری, [online] 4(15), pp.95-112. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=220726. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 172 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی