نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1390 , دوره  2 , شماره  3 ; از صفحه 139 تا صفحه 166 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه ميان توانمندسازي، رضايت شغلي، استرس شغلي و تعهد سازماني در دفتر مركزي شركت پتروپارس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
توانمندسازي مکانيزمي در راه رسيدن به مديريت مشارکتي و سبب رهاسازي پتانسيل هاي انساني، رضايت شغلي نتيجه ادراک کارکنان نسبت به محتوا و زمينه شغل، استرس شغلي عاملي اثرگذار بر کارآيي و اثربخشي سازمان و تعهدسازماني نگرشي درباره وفاداري کارکنان نسبت به سازمان است که به واسطه مشارکت کارکنان در تصميمات سازماني افزايش مي يابد. تحقيق حاضر با هدف بررسي روابط ميان متغيرهاي ذکر شده و به عنوان راهنمايي براي سازمان در جهت افزايش توانمندسازي، رضايت شغلي و تعهدسازماني و کاهش استرس شغلي مي باشد. علاوه بر بررسي روابط ميان متغيرها به بررسي رابطه ميان ويژگي هاي جمعيت شناختي با 4 متغير اصلي تحقيق پرداخته شده است. اين تحقيق از نظر هدف کاربردي و نحوه گردآوري اطلاعات، توصيفي از نوع همبستگي مي باشد. جامعه آماري، کارکنان دفتر مرکزي پتروپارس (480 نفر) است که با استفاده از فرمول تعيين حجم نمونه 270 نفر برگزيده شده اند. روش نمونه گيري تصادفي ساده و براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه استفاده گرديده است. پس از جمع آوري اطلاعات با استفاده از نرم افزار ليزرل و آزمون هاي آماري تحليل عاملي، رگرسيون، t يک نمونه اي، آزمون علامت، تحليل واريانس فريدمن و ضريب همبستگي پيرسون به تجزيه و تحليل اطلاعات پرداخته شد. نتايج به دست آمده از اين تحقيق بر پايه فرضيات نشان مي دهد که بين توانمندسازي و تعهد سازماني، بين رضايت شغلي و تعهدسازماني، بين استرس شغلي و تعهدسازماني، بين توانمندسازي و رضايت شغلي، بين رضايت شغلي و استرس شغلي و بين توانمندسازي واسترس شغلي رابطه معني دار وجود دارد. در بررسي ويژگي هاي جمعيت شناختي با متغيرهاي تحقيق نيز نتايج زير حاصل گرديد: بين توانمندسازي و تعهدسازماني با سطح تحصيلات و بين رضايت شغلي و استرس شغلي با سن افراد رابطه معني دار وجود دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

امیرکبیری، ع.، و محمدیان، م. (1390). بررسی رابطه میان توانمندسازی, رضایت شغلی, استرس شغلی و تعهد سازمانی در دفتر مرکزی شرکت پتروپارس. مطالعات کمی در مدیریت, 2(3), 139-166. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=216898Vancouver : کپی

امیرکبیری علیرضا، محمدیان مهسا. بررسی رابطه میان توانمندسازی, رضایت شغلی, استرس شغلی و تعهد سازمانی در دفتر مرکزی شرکت پتروپارس. مطالعات کمی در مدیریت. 1390 [cited 2022August14];2(3):139-166. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=216898IEEE : کپی

امیرکبیری، ع.، محمدیان، م.، 1390. بررسی رابطه میان توانمندسازی, رضایت شغلی, استرس شغلی و تعهد سازمانی در دفتر مرکزی شرکت پتروپارس. مطالعات کمی در مدیریت, [online] 2(3), pp.139-166. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=216898. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 259 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی