برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1392 , دوره  9 , شماره  1 ; از صفحه 63 تا صفحه 73 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير کودهاي بيولوژيک بر عملکرد دانه، عملکرد بيولوژيک و ميزان اسانس گياه رازيانه (.Foeniculum vulgare Mill) با تاکيد بر عمليات خاکورزي حداقل در نظام هاي اکولوژيک

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، البرز، ایران
 
چکیده: 

به منظور بررسي تاثير مايه تلقيح باکتري هاي ازتوباکتر، آزوسپيريلوم و قارچ ميکوريزا بر عملکرد و ميزان اسانس گياه دارويي رازيانه آزمايشي در سال 1391 در قالب طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار انجام شد. تيمارهاي آزمايش شامل: 1- تيمار شاهد (بدون هيچگونه تيمار کودي)، 2-ازتوباکتر (Azotobacter paspali)، 3-آزوسپيريلوم (Azospirillum brasilence)، -4ميکوريزا(Glomus intraradaices) ، 5- ترکيب ازتوباکتر و آزوسپيريلوم، 6- ترکيب ازتوباکتر و ميکوريزا، 7-ترکيب آزوسپيريلوم و ميکوريزا 8-ازتوباکتر، ميکوريزا و آزوسپيريلوم بود. مقدار 15 ميلي گرم از هر مايه تلقيحي براي 110 گرم بذر به ازاي هر تيمار به جز شاهد و به صورت تلقيح قبل از کاشت بکار برده شد. براي چسبندگي بهتر بذور با مايه تلقيح قارچ از صمغ عربي نيز استفاده شد. نتايج آزمايش نشان داد که تلقيح بذر رازيانه با کودهاي بيولوژيک باعث افزايش معني دار عملکرد دانه، عملکرد بيولوژيک و عملکرد اسانس گياه در مقايسه با شاهد شد. اما تاثير آن بر درصد اسانس معني دار نبود. عملکرد دانه در تيمار ترکيبي آزوسپيريلوم و ميکوريزا نسبت به ساير تيمارهاي مورد آزمايش بيشتر بود. بيشترين و کمترين عملکرد اسانس به ترتيب براي تيمارهاي آزوسپيريلوم و ميکوريزا و شاهد با ميانگين 26.95 و 16.52 ليتر در هکتار به دست آمد. اما شاخص برداشت در مقايسه با شاهد کاهش يافت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 93
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی