برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1391 , دوره  4 , شماره  11 ; از صفحه 107 تا صفحه 136 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي و مقايسه رابطه بين پنج عامل بزرگ شخصيتي، شادکامي و موفقيت ورزشي در ورزشکاران تيمهاي ملي، ورزشکاران حرفه اي و غيرحرفه اي آذربايجان شرقي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سراب، سراب، ایران
 
چکیده: 

به منظور بررسي و مقايسه رابطه بين پنج عامل بزرگ شخصيتي، شادکامي و موفقيت ورزشي در ورزشکاران تيمهاي ملي، و رزشکاران حرفه ايي و غير حرفه ايي آذربايجان شرقي تعداد 27 ورزشکار (شامل 12 ورزشکار عضو تيم ملي، 52 ورزشکار حرفه ايي و 62 ورزشکار غير حرفه ايي) به شيوه نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. تمامي آزمودنيهاي مورد نظر پرسشنامه هاي پنج عاملي شخصيت (IFF-OEN کاستا و مک کرا، 2991)، شادکامي (آرجبل، 2000) و موفقيت ورزشي (بشارت، 1831) را تکميل نمودند. براي تحليل داده هاي بدست آمده از آزمونهاي آماري ضريب همبستگي پيرسون، رگرسيون همزمان، تحليل واريانس يک راهه و آزمون تعقيبي شفه استفاده شد. نتايج نشان داد ورزشکاران تيم ملي و ورزشکاران حرفه ايي از روانرنجورخويي کمتري نسبت به ورزشکاران غير حرفه ايي برخوردارند (P<0.1)، ورزشکاران تيم ملي از دو گروه ديگر برونگراترند و ورزشکاران حرفه ايي هم نسبت به ورزشکاران غير حرفه ايي برونگراترند، ورزشکاران تيم ملي از دو گروه ديگر گشوده تر و شادکامترند و ورزشکاران حرفه ايي هم نسبت به ورزشکاران غير حرفه ايي گشوده تر و شادکامترند (P<0.1). در مورد دو عامل وظيفه شناسي و توافق جويي نتايج نشان داد که ورزشکاران تيم ملي نسبت به گروه ورزشکاران حرف هايي و غير حرفه ايي از وظيفه شناسي و توافق جويي بيشتري برخوردارند (P<0.1). همچنين مشخص ساخت که در ورزشکاران تيم ملي و ورزشکاران حرفه ايي بين عامل روانرنجورخويي و موفقيت ورزشي همبستگي منفي و معني داري وجود دارد (P<0.5). همچنين بين پنج عامل برونگرايي، گشودگي، وظيفه شناسي، توا فق جويي و شادکامي با موفقيت ورزشي رابطه مثبت و معني دار وجود دارد (P<0.1). تحليل نتايج بوسيله آزمون آماري رگرسيون همزمان نشان مي دهد که از بين شش عامل مورد بررسي فقط دو عامل توافق جويي و وظيفه شناسي به طرز معني داري پيش بيني کننده موفقيت ورزشي در ورزشکاران تيم ملي و ورزشکاران حرفه ايي مي باشند. مطالعات بيشتر در اين حوزه مي تواند داده هاي روشنگرانه تري را در اين حوزه بدست دهد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

قادری، د. (1391). بررسی و مقایسه رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیتی, شادکامی و موفقیت ورزشی در ورزشکاران تیمهای ملی, ورزشکاران حرفه ای و غیرحرفه ای آذربایجان شرقی. علوم رفتاری, 4(11), 107-136. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=216601Vancouver : کپی

قادری داوود. بررسی و مقایسه رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیتی, شادکامی و موفقیت ورزشی در ورزشکاران تیمهای ملی, ورزشکاران حرفه ای و غیرحرفه ای آذربایجان شرقی. علوم رفتاری. 1391 [cited 2021April21];4(11):107-136. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=216601IEEE : کپی

قادری، د.، 1391. بررسی و مقایسه رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیتی, شادکامی و موفقیت ورزشی در ورزشکاران تیمهای ملی, ورزشکاران حرفه ای و غیرحرفه ای آذربایجان شرقی. علوم رفتاری, [online] 4(11), pp.107-136. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=216601. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 342 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی