برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1392 , دوره  13 , شماره  44 ; از صفحه 135 تا صفحه 152 .
 
عنوان مقاله: 

تحليل موانع توسعه کشاورزي در مناطق روستايي با استفاده از تحليل سلسله مراتب(AHP) (مطالعه موردي: دهستان کراني شهرستان بيجار)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

امروزه بسياري از محققان و دانشمندان، توسعه کشاورزي را به مثابه استراتژي و راهبرد اصلي توسعه روستايي قلمداد کرده و معتقدند که کشاورزي به عنوان منبع اصلي تامين درآمد و فرصت هاي اشتغال، نقش اساسي در توسعه روستايي ايفا مي کند. از طرف ديگر، مسايل بسياري چون امنيت غذايي و رسيدن به خودکفايي در توليدات کشاورزي، جلوگيري از نابودي منابع آب، خاک و ... توجه جدي به بخش کشاورزي را ضروري مي سازد. از اين رو در مقاله حاضر، به بررسي و تحليل موانع توسعه کشاورزي در دهستان کراني با توجه به نقش مهم آن به عنوان اشتغال غالب روستاييان، پرداخته شده است. روش تحقيق توصيفي – تحليلي و ترکيبي مي باشد و جمع آوري اطلاعات به صورت کتابخانه اي و ميداني (پرسشنامه و مصاحبه) صورت گرفته است. جامعه آماري تحقيق دهستان کراني مي باشد که ابتدا چهار روستا با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند، سپس با استفاده از فرمول کوکران 126 بهره بردار به عنوان نمونه آماري تعيين شدند. آزمون مقدماتي براي به دست آوردن پايايي پرسشنامه انجام و ضريب آلفاي کرونباخ براي پرسشنامه بيش از 0.72 دست آمد. داده هاي به دست آمده با استفاده از تکنيکAHP (فرايند تحليل سلسله مراتبي) و نرم افزار Expert Choice مورد تحليل قرار گرفته اند. نتايج تحقيق نشان داد که عوامل ساختاري در دهستان کراني مهم ترين مانع توسعه کشاورزي بوده و عوامل فرهنگي، محيطي و بازاري در اولويت هاي بعدي قرار گرفتند. قبل از انجام هرگونه اقدام براي توسعه کشاورزي در منطقه بايد يکپارچه سازي اراضي زراعي مدنظر قرار بگيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 306
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی