برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط حمايت اجتماعي با اضطراب و افسردگي در بيماران تحت همودياليز بيمارستان امام خميني شهرستان مهاباد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: افسردگي و اضطراب شايع ترين عارضه روان شناختي بيماران تحت همودياليز مي باشد. به نظر مي رسد حمايت اجتماعي جزء فاکتورهاي موثر بر اين دو متغير باشد اما ميزان اين ارتباط در جمعيت دياليزي ايران هنوز به طور کامل بررسي نشده است لذا هدف از اين مطالعه بررسي حمايت اجتماعي و ارتباط آن با اضطراب و افسردگي در بيماران تحت همودياليز بيمارستان امام خميني شهرستان مهاباد مي باشد.
روش: مطالعه حاضر، يک مطالعه همبستگي - توصيفي مي باشد که به روش مقطعي انجام گرديد. کليه بيماران دياليزي (60 بيمار) مبتلا به نارسايي مزمن کليوي تحت درمان با همودياليز بيمارستان امام خميني مهاباد در سال 1388 به روش سرشماري، با در نظر داشتن معيارهاي حذف و پذيرش وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوري داده ها شامل پرسشنامه دموگرافيک، پرسشنامه بيمارستاني اضطراب و افسردگي (روايي، پايايي و هماهنگي دروني آن در سال 88 توسط کاوياني و همکاران بررسي و تاييد شده است) و پرسشنامه حمايت اجتماعي (روايي و پايايي آن توسط زمان زاده و همکاران تاييد شده است) بودند. بعد از جمع آوري پرسشنامه ها، داده ها با استفاده از نرم افزار
SPSS v.14 تجزيه و تحليل گرديد. براي تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي، آزمون کاي دو و ضريب همبستگي استفاده شد.
يافته ها: يافته ها نشان داد که 62% بيماران داراي نمره افسردگي و 46% داراي نمره اضطراب در محدوده غيرنرمال (بيشتر از 11) بودند. بيشترين حمايت اجتماعي مطلوب در زمينه حمايت عاطفي (64%) و بيشترين حمايت اجتماعي نامطلوب در زمينه حمايت ابزاري (72%) بود. آزمون کاي اسکوئر ارتباط معناداري بين حمايت اجتماعي و ميزان افسردگي نشان داد
(p<0.05). ضريب همبستگي اسپيرمن ارتباط را معکوس و به ميزان (r= -%42) نشان داد. همچنين بين اضطراب و حمايت اجتماعي هم ارتباط معنادار و معکوسي وجود داشت (r= -%48، p<0.05).
نتيجه گيري: نتايج اين تحقيق نشان داد که شيوع اضطراب و افسردگي در بيماران تحت همودياليز بالا بوده و با حمايت اجتماعي داراي ارتباط معناداري مي باشد به نظر مي رسد در نظر گرفتن حمايت هاي اجتماعي شامل حمايت هاي عاطفي، ابزاري و اطلاعاتي در مراقبت هاي پرستاري مي تواند منجر به بهبود وضعيت سلامت رواني در بيماران همودياليزي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

محمودی فر، ی.، و صالحی، ک. (1393). بررسی ارتباط حمایت اجتماعی با اضطراب و افسردگی در بیماران تحت همودیالیز بیمارستان امام خمینی شهرستان مهاباد. پژوهش پرستاری, 9(1 (پیاپی 32)), 33-39. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=215804Vancouver : کپی

محمودی فر یوسف، صالحی کمال. بررسی ارتباط حمایت اجتماعی با اضطراب و افسردگی در بیماران تحت همودیالیز بیمارستان امام خمینی شهرستان مهاباد. پژوهش پرستاری. 1393 [cited 2021October22];9(1 (پیاپی 32)):33-39. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=215804IEEE : کپی

محمودی فر، ی.، صالحی، ک.، 1393. بررسی ارتباط حمایت اجتماعی با اضطراب و افسردگی در بیماران تحت همودیالیز بیمارستان امام خمینی شهرستان مهاباد. پژوهش پرستاری, [online] 9(1 (پیاپی 32)), pp.33-39. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=215804. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 119 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی